§1 Definicje

 1. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis (stronę WWW) i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera);
 2. Dane Osobowe - gromadzone w Serwisie przez Operatora w ramach rejestracji (dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym) oraz w czasie późniejszego korzystania z Serwisu, informacje oraz dane osobowe Użytkownika, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług bądź w innym celu prawnie dopuszczalnym;
 3. Darowizna - środki pieniężne przekazywane Twórcy przez Użytkownika Serwisu;
 4. Działalność - działalność związana z tworzeniem treści dostępnych w Internecie, których autorem jest Twórca;
 5. Konto - indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego może on dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
 6. Konto Twórcy - Konto określone w § 6 Regulaminu;
 7. Materiały - wszelkie dane i treści opublikowane lub w inny sposób zamieszczone w Serwisie przez Twórcę, które widoczne są dla Wspierających i których właścicielem jest Twórca;
 8. Operator - podmiot będący właścicielem Serwisu i świadczący Usługi w Serwisie. Operatorem w rozumieniu Regulaminu jest Coffee Media sp. z o.o., NIP 782-28-89-658, która jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);
 9. Operator Płatności - przedsiębiorstwo odpowiedzialne za niezależny od Operatora system płatności internetowych, umożliwiający dokonywanie płatności pomiędzy Wspierającym i Twórcą;
 10. Profil Twórcy - indywidualny profil Twórcy, zawierający m.in. Materiały oraz informacje o Twórcy i jego twórczości;
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin;
 12. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu Danych Osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu;
 13. Serwis - portal internetowy dostępny na pod adresem www.buycoffee.to, do którego prawa przysługują Operatorowi;
 14. Twórca - każdy Użytkownik Serwisu posiadający Konto Twórcy i prowadzący Działalność;
 15. Umowa - umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) zawierana pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikiem;
 16. Umowa darowizny - umowa zawierana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu między Twórcą a Wspierającym, polegająca na bezpłatnym świadczeniu pieniężnym Wspierającego na rzecz Twórcy;
 17. Usługi - świadczenia Operatora polegające na zapewnieniu prawidłowej pracy Serwisu, w tym w szczególności udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do prezentacji swojej Działalności, w tym możliwości przekazywania Darowizny pomiędzy Użytkownikami;
 18. Użytkownik - każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego;
 19. Wspierający - podmiot współpracujący z Operatorem, który przekazuje wybranemu przez siebie Twórcy Darowiznę.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest platformą internetową umożliwiającą kojarzenie Użytkowników poszukujących wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie Działalności (Twórców) oraz Użytkowników chcących takiego wsparcia udzielić (Wspierających).
 2. Buycoffee.to nie jest organizatorem zbiórek środków pieniężnych, a jedynie narzędziem umożliwiającym Twórcom ich publikowanie, a innym Użytkownikom Serwisu - dokonywanie wpłat.
 3. Operator w ramach funkcjonalności Serwisu wykonuje czynności pośrednictwa zmierzające do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Twórcami a wpłacającymi. Operator nie jest stroną umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy organizatorem zbiórki a wpłacającym.
 4. Buycoffee.to prowadząc Serwis nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z póżń. zm tj. dnia 28 września 2017 r.), dalej „UUP”. Świadcząc usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, Operator działa w oparciu o wyłączenie z art. 6 pkt 2 UUP, co oznacza, że Operator obsługując proces płatności wykonuje czynności pośrednictwa (w celu zawarcia umowy darowizny pomiędzy Twórcami a wpłacającymi). Wykonując czynności pośrednictwa Operator działa jako umocowany agent (w rozumieniu przepisów k.c.) Twórców. Działając jako agent Twórców przy zawarciu umowy darowizny, Operator nie reprezentuje wpłacających na zbiórkę.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora mieszczącej się w Poznaniu oraz na stronie internetowej www.buycoffee.to w wersji elektronicznej.
 6. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu, odpowiedzialność Operatora oraz Użytkowników, zasady świadczenia i korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu oraz prawne i techniczne warunki korzystania z Serwisu.
 7. Każdy jest zobowiązany dokładnie zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.
 8. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 9. Nazwa Serwisu, kod strony, zasady działania, logo, wygląd graficzny, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i są własnością Operatora.

§3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika: a. połączeniem z siecią Internet, b. posiadaniem odpowiednich urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, c. posiadaniem aktywnego konta poczty e-mail, d. posiadaniem przeglądarki internetowej, pozwalającej na korzystanie z Serwisu, w tym obsługę szyfrowanych połączeń SSL.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 3. Wszelkie Materiały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie są jawne i mogą być podane do publicznej wiadomości w ramach Serwisu.
 4. Z chwilą zamieszczenia przez Twórcę w Serwisie Materiałów podlegających ochronie jako przedmiot prawa autorskiego, Twórca udziela Operatorowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie ich w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również, w celach marketingu i promocji działalności Serwisu oraz Działalności Twórcy - poprzez publiczne udostępnianie ww. Materiałów w Serwisie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 5. Twórca wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Operatora jego wizerunku, wysokości otrzymanych Darowizn oraz informacji na temat jego Działalności w materiałach promocyjnych i marketingowych.
 6. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Materiały, własny wizerunek oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy, wyraża zgodę na wgląd w te Materiały i dane przez innych Użytkowników i Operatora, w tym na udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Operator ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe, które stanowią integralną część Serwisu.
 8. W ramach Serwisu niedozwolone jest:
  • a. korzystanie z Serwisu w sposób naruszający bądź zmierzający do naruszenia obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu,
  • b. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Operatora lub Użytkownika, mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności niszczenie, zmianę, usuwanie, utrudnianie dostępu do Konta,
  • c. zamieszczanie treści upokarzających, obrażających, poniżających, wulgarnych, erotycznych oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji,
  • d. umieszczanie Materiałów, które szerzą propagandę lub ideologie uznane w Polsce za niekonstytucyjne,
  • e. wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania niezamówionych informacji reklamowych lub marketingowych (spam),
  • f. naruszanie praw autorskich przysługujących Operatorowi lub Użytkownikom,
  • g. podawanie lub podszywanie się pod innego Użytkownika,
  • h. kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści Serwisu, w części bądź całości, bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora,
  • i. automatyczne pobranie informacji z Serwisu, np. za pomocą skryptów.

§4 Rejestracja

 1. Rejestracja i posiadanie konta nie jest wymagane aby dokonać wpłaty na rzecz Twórcy posiadającego Konto w Serwisie. Założenie konta przez Wspierającego pozwala mu na pełne korzystanie z funkcjonalności Serwisu, przeznaczonych dla tego rodzaju Konta.
 2. W celu otrzymania statusu Twórcy i zorganizowania zbiórki na wspieranie Działalności niezbędna jest rejestracja i posiadanie Konta przez Użytkownika.
 3. Konto zakładane jest samodzielnie poprzez rejestrację w Serwisie. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Serwisu www.buycoffee.to.
 4. Rejestracja oraz założenie Konta jest bezpłatne. Rejestracja w Serwisie wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, w tym Polityką Prywatności i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki.
 5. Przed założeniem Konta Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju zakładanego Konta - Twórcy lub Wspierającego.
 6. Założenie Konta wymaga zaakceptowania wymaganych zgód oraz uzupełnienia formularza rejestracyjnego o dane w nim wskazane, w szczególności:
  1. a) nazwa użytkownika,
  2. b) imię i nazwisko,
  3. c) adres e-mail
 7. Aby założyć Konto, należy być osobą pełnoletnią.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą założyć Konto tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Użytkownik nie przedstawi takiego dokumentu, Operator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do chwili przedstawienia dokumentu.
 9. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma dostęp do swojego Konta.
 10. Na potwierdzenie skutecznego założenia Konta (zawarcia Umowy) Użytkownik otrzyma stosowną informację na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 11. Aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu i otrzymywać Darowizny, Twórca zobowiązany jest uzupełnić w Serwisie swoje dane adresowe oraz link, pod którym zaprezentowana jest jego Działalność (np. link do bloga, profilu w mediach społecznościowych). Po wykonaniu tej czynności, link do strony transakcyjnej Twórcy będzie aktywny i Twórca będzie mógł otrzymywać Darowizny.
 12. Do jednego Twórcy może być przypisane tylko jedno Konto, zarejestrowane przy użyciu prawdziwych danych. Wszelkie nadużycia będą weryfikowane ze skutkiem blokady Konta przy stwierdzeniu nieprawidłowości.
 13. Użytkownik korzystając z Serwisu może posługiwać się nazwą użytkownika, którą podał podczas rejestracji. Login nie może być wulgarny, obraźliwy, naruszać dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.
 14. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny nie może podawać Danych Osobowych innych Użytkowników bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.
 15. Pracownicy Serwisu każdorazowo weryfikują podane przez Użytkownika podczas rejestracji Dane Osobowe. Podanie nieprawdziwych Danych Osobowych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Operator zastrzega sobie prawo do kontroli zawartości każdego Konta Użytkownika w zakresie przestrzegania przez niego zasad Regulaminu, w szczególności czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.).
 17. Operator może tworzyć nowe funkcjonalności Serwisu oraz zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, co nie stanowi zmiany Umowy.

§5 Warunki i zasady świadczenia Usług oraz Wynagrodzenie Operatora

 1. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie Umowy zawieranej przez Operatora z Użytkownikiem.
 2. Z chwilą skutecznego założenia Konta w Serwisie, zgodnie z instrukcją wskazaną w §4 Regulaminu, dochodzi do zawarcia Umowy w formie elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w przepisach prawa i w niniejszym Regulaminie.
 3. Operator pośredniczy w zawarciu Umowy darowizny poprzez działalność i funkcjonalność Serwisu, nie jest jednak stroną umowy darowizny zawartej poprzez dokonanie wpłaty rzecz danego Twórcy.
 4. Użytkownik będący Twórcą (organizatorem zbiórki) zgadza się na przyjmowanie przez Operatora wpłat i dokonywanie wypłat zgromadzonych Darowizn. Zgromadzone wpłaty przekazywane są Operatorowi na przechowanie aż do momentu ich wypłaty. Operator przyjmuje w depozyt przechowywane wpłaty zgodnie z art. 845 kc. Depozyt ma charakter nieodpłatny. Operator nie pobiera za nie żadnego wynagrodzenia a Twórca zrzeka się jakichkolwiek ewentualnych odsetek lub innych pożytków oraz zobowiązuje się nie dochodzić wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (założenia Konta) odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przesyłając Operatorowi stosowne oświadczenie, za wyjątkiem wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika, który nie posiada statusu Twórcy, w szczególności możliwość korzystania przez niego z Serwisu, założenie i prowadzenie Konta oraz przekazywanie Darowizn na rzecz Twórcy, są bezpłatne.
 7. Część usług świadczonych na rzecz Twórcy, w tym możliwość korzystania przez niego z Usług odbywających się na platformie Serwisu, ma charakter odpłatny.
 8. Za świadczenie Usług na rzecz Twórców, określonych w niniejszym Regulaminie, Operator pobiera wynagrodzenie stanowiące 10% wartości uzyskanych przez danego Twórcę Darowizn.
 9. Operator jest zobowiązany do wystawienia faktury za pobierane Wynagrodzenie Operatora najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wyświadczenia Usługi. Faktury dostępne będą do pobrania na Koncie Twórcy bądź przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.

§6 Zasady działania Konta Twórcy

 1. Profil Twórcy podlega weryfikacji merytorycznej i formalnej przez Operatora pod względem zgodności z Regulaminem.
 2. Od momentu założenia konta i uzupełnienia niezbędnych danych Konta Twórcy, Twórcy przysługuje status Twórcy oraz funkcjonalności przypisane do Konta Twórcy, w szczególności możliwość otrzymywania Darowizn od Użytkowników.
 3. Uzyskanie statusu Twórcy oznacza zgodę Twórcy na otrzymywanie od Użytkowników Wsparcia w formie darowizny.
 4. Celem profilu Twórcy jest zaprezentowanie opisu Działalności Twórcy, który ma zachęcić Wspierających do przekazywania darowizn na rzecz wsparcia jego Działalności.
 5. Aby móc wypłacać zgromadzone Darowizny, Twórca jest zobowiązany przeprowadzić weryfikację rachunku bankowego należącego do Twórcy poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1,00 PLN. Wszelkie szczegóły dotyczące przelewu weryfikacyjnego zostaną przesłane na adres mailowy Twórcy po zainicjowaniu przez niego procesu weryfikacji w panelu Konta Twórcy. W przypadku niezgodności danych z rachunku z Danymi Osobowymi Twórcy, Operator odmówi uwzględnienia wskazanego przez Twórcę rachunku bankowego, co może skutkować rozwiązaniem Umowy.

§7 Wsparcie dokonywane przez Wspierających

 1. Użytkownik w ramach Serwisu może wybrać jednego lub większą liczbę Twórców oraz zdecydować o chęci Wspierania ich Działalności poprzez jednorazowe przekazywanie środków pieniężnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Do zawarcia Umowy darowizny pomiędzy Wspierającym oraz Twórcą dochodzi z chwilą zakończenia transakcji realizowanej przez Wspierającego.
 3. Ze względu na charakter darowizny, dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi Wspierającym.

§8 Sposób dokonywania płatności oraz wypłaty środków

 1. W ramach Serwisu Operator tworzy i udostępnia Użytkownikom informacje niezbędne do przekazywania Darowizn na rzecz Twórców (dokonywanie płatności).
 2. Darowizny, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Twórcą oraz Wspierającym, przekazywane są Twórcy na jego zlecenie zgodnie z §8 pkt. 6-8 Regulaminu za pomocą systemu informatycznego Operatora Płatności. Dane Operatora Płatności, obsługującego Serwis dostępne są na stronie internetowej Serwisu www.buycoffee.to.
 3. Wspierający wyraża zgodę na przekazanie Darowizn Twórcy przy użyciu systemu płatności należącego do Operatora Płatności.
 4. Wspierający wyraża zgodę na przekazanie Darowizn Twórcy przy użyciu systemu płatności należącego do Operatora Płatności.
 5. Twórca posiada dostęp do środków zgromadzonych w ramach Darowizn, na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa.
 6. Twórca zgłasza do Operatora zlecenie wypłaty środków przy użyciu funkcjonalności „Zgłoś wypłatę” dostępnej w panelu administracyjnym Twórcy. Po zgłoszeniu Operator zleca wypłatę na wskazany, uprzednio zweryfikowany rachunek bankowy.
 7. Warunkiem zgłoszenia wypłaty jest posiadanie umowy rachunku bankowego zawartej z bankiem prowadzącym działalność na terenie Polski na podstawie Prawa Bankowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 128).
 8. Twórcy przysługuje jedna darmowa wypłata środków w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna wypłata środków w danym miesiącu kalendarzowym wiąże się z opłatą 6,90 zł dla Twórcy, należną w momencie zlecenia wypłaty środków.
 9. Wysokość wsparcia uzyskiwanego przez Twórcę może być widoczna dla każdego Użytkownika oraz Osób Trzecich na Koncie Twórcy, na co Twórca wyraża zgodę.
 10. Operator oraz Operator Płatności w ramach obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.) zastrzega sobie prawo do rejestrowania transakcji dokonywanych w ramach Serwisu. Operator w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika dokonującego transakcji w Serwisie może żądać od Użytkowników:
  1. a)wykonania płatności testowej z rachunku bankowego należącego do Użytkownika;
  2. b)udostępnienia dokumentu tożsamości;
  3. c)potwierdzenia w inny sposób tożsamości Użytkownika.
 11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane Użytkownika nie są zgodne ze stanem faktycznym lub rachunek bankowy na którym dokonywana jest transakcja nie należy do Użytkownika, Operator wezwie Użytkownika do potwierdzenia prawdziwości danych osobowych Użytkownika a w przypadku braku potwierdzenia danych podanych przez Użytkownika może odmówić dokonania transakcji oraz usunąć Konto Użytkownika.
 12. Operator lub Operator Płatności mogą odmówić przekazania Twórcy Darowizn w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez nich zasad Regulaminu, w szczególności może naruszać postanowienia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.).

§9 Odpowiedzialność

 1. Operator jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie Usług, w szczególności udostępnianie w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników do prezentowania Materiałów oraz umożliwienie przekazywania środków pieniężnych w ramach Darowizn pomiędzy Wspierającym i Twórcą.
 2. Operator Płatności jest podmiotem odpowiedzialnym wyłącznie za prawidłową realizację płatności wynikających z umów zawieranych pomiędzy Wspierającym i Twórcą (obsługa płatności).
 3. Stronami umowy, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu są wyłącznie Wspierający i Twórca. Strony zawartej umowy są odpowiedzialne względem siebie za wykonanie zobowiązań oraz spełnienie roszczeń z niej wynikających, w szczególności za przekazanie Darowizn oraz prawidłowego wykorzystania otrzymanych Darowizn. Operator oraz Operator Płatności nie nadzorują prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy oraz nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. Operator oraz Operator Płatności na podstawie świadczonych na rzecz Wspierającego oraz Twórcy Usług jedynie umożliwiają zawarcie umowy pomiędzy Wspierającym i Twórcą oraz jej realizację, udostępniając na podstawie zawartej Umowy funkcjonalności Serwisu.
 5. Operator, Operator Płatności oraz Wspierający nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe Twórcy z tytułu otrzymanych środków pieniężnych, w tym także odpowiedzialności określonych postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
 6. Twórca zobowiązany jest do samodzielnego obliczania oraz uiszczenia wszelkich wymaganych przepisami prawa należności publicznoprawnych, związanych z otrzymanymi za pośrednictwem Serwisu Darowiznami od Wspierających oraz świadczeniem Usług przez Operatora.
 7. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz Osób Trzecich za jakiekolwiek treści, decyzje i działania lub zaniechania Użytkownika, w tym m.in. Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, Materiały oraz przesyłane przez Użytkownika wiadomości.
 8. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za treści Użytkowników mogące naruszać prawa innych Użytkowników lub Osób Trzecich wynikające z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych j. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.).
 9. Operator ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości przy realizacji płatności wyłącznie, jeżeli ponosi za nie winę. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu powyżej powstały na skutek działalności Operatora Płatności, jest on (Operator Płatności) odpowiedzialny za naprawienie wynikłej z tego tytułu szkody.
 10. Operator, ze względów bezpieczeństwa lub konieczności przeprowadzenia prac technicznych, aktualizacji lub modernizacji Serwisu ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub awarii. W związku z powyższym Operator nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, w tym dostępności Użytkownika do jego Konta w Serwisie, w szczególności możliwości przekazania Darowizn.
 11. Operator, o ile będzie to możliwe, zobowiązuje się z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Użytkowników o planowanych przerwach bądź zakłóceniach w działaniu Serwisu, o których mowa w §9 ust. 10, a które mogą spowodować przerwy w pracy Serwisu.
 12. Operator może udostępniać w Serwisie łącza do stron internetowych Użytkowników oraz Osób Trzecich. Korzystając z takich łączy opuszcza się strony Serwisu. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron internetowych Użytkowników lub Osób Trzecich, dostępne tam oprogramowanie, materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Korzystając ze stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni się to na własną odpowiedzialność.

§10 Blokada konta

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Operator może:
  1. a) wysłać ostrzeżenie do Użytkownika z żądaniem zaniechania czynności, które naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
  2. b) ograniczyć wszystkie bądź wybrane funkcjonalności Konta,
  3. c) zablokować czasowo Konto,
  4. d) usunąć Konto z Serwisu,
  5. e) usunąć bezpowrotnie Konto z Serwisu, w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 2. O fakcie ostrzeżenia, ograniczenia funkcjonalności Konta, zablokowania lub usunięcia Konta, Operator powiadamia Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mail podany przy rejestracji.
 3. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 11 Regulaminu.
 4. Usunięcie Konta, o którym mowa w §10 ust. 1 lit. d i e jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika.

§11 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Operatora w Serwisie niezgodnie z jego postanowieniami.
 2. Reklamacja powinna zostać doręczona do Operatora na adres poczty elektronicznej info@buycoffee.to.
 3. Reklamacja dotycząca Usług Płatniczych jest przekazywana do Operatora Płatności. Operator za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazuje Użytkownikowi odpowiedź Operatora Płatności na złożoną reklamację.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,
  2. oznaczenie Użytkownika składającego reklamację,
  3. wskazanie reklamowanej Usługi lub Usługi Płatniczej,
  4. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w §11 ust. 4 nie będzie rozpatrywana przez Operatora.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Operatora.
 8. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 9. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź uzyskania dodatkowych informacji, Operator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Użytkownika wraz z podaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.
 10. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Operator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu.

§12 Zmiany Regulaminu

 1. Operator uprawniony jest do dokonania jednostronnej zmiany, w całości lub w części postanowień Regulaminu, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian.
 2. Doręczenie nowego Regulaminu odbywać się będzie poprzez jego opublikowanie w Serwisie, wraz z podaniem informacji o możliwości oraz sposobie odrzucenia przez Użytkownika zmian Regulaminu w terminie 14 dni od jego opublikowania.
 3. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian w Regulaminie w sposób określony w Serwisie, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje. Zmiany te wiążą Użytkownika od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu. Do upływu terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2, Użytkownik jest zobowiązany stosować Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.
 4. Odrzucenie przez Użytkownika zmian Regulaminu powoduje rozwiązanie Umowy i usunięcie konta Użytkownika z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem § 12 ust. 6.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, o ile zachodzi taka konieczność, powstaje obowiązek rozliczenia Konta Twórcy. Polega ono na przekazaniu przez Operatora całości środków pieniężnych zgromadzonych przez Twórcę na jego rachunek bankowy, wskazany w Serwisie. Rozliczenie następuje w terminie 7 dni od dnia odrzucenia zmian w Regulaminie lub jego wejścia w życie, przy braku jego akceptacji przez Twórcę.
 6. Obowiązek rozliczenia Konta Twórcy powoduje, że Umowa ulega rozwiązaniu a Konto zostaje usunięte z dniem dokonania rozliczenia, o którym mowa w § 12 ust. 5. Do dnia rozwiązania Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.

§13 Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, o ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.
 2. Operator może rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Na prośbę Użytkownika Operator, może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, zgodnie z żądaniem Użytkownika. W przypadku Twórcy skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej może nastąpić wyłącznie po uprzednim rozliczeniu Konta Twórcy.
 4. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu a Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu, wraz z wszelkimi danymi oraz Materiałami Użytkownika umieszczonymi na Koncie.
 5. Wypowiedzenie należy złożyć poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej info@buycoffe.to. W treści wypowiedzenia należy wskazać dane identyfikacyjne Użytkownika.
 6. Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy zawartej z Twórcą (usunięcie Konta Twórcy), w przypadku braku logowania (braku aktywności) na Koncie Twórcy w okresie minimum 12 przypadających po sobie miesięcy. W tym celu, po uprzednim dwukrotnym poinformowaniu Twórcy za pomocą wiadomości e-mail o prawie do usunięcia Konta Twórcy, z przyczyn, o których mowa powyżej, Operator przesyła Twórcy na adres e-mail podany w Serwisie wypowiedzenie Umowy, z informacją o przyczynie wypowiedzenia oraz powiadamia Twórcę o konieczności rozliczenia Konta Twórcy do czasu upływu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia o którym mowa powyżej wynosi 1 (jeden) miesiąc od daty przesłania wypowiedzenia Twórcy.
 7. Operator cofnie przesłane oświadczenie o wypowiedzeniu, jeżeli Twórca w okresie wypowiedzenia przynajmniej raz zaloguje się na swoje Konto Twórcy.
 8. Operator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. W takim przypadku, o ile zachodzi konieczność Operator oraz Użytkownik są zobowiązani rozliczyć Konto.
 9. Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Operatora lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 10. Operator zastrzega możliwość zakończenia działalności lub przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot w każdym momencie, z dowolnego powodu oraz nie podając przyczyny.
 11. W przypadku zakończenia działalności Serwisu rozwiązaniu ulegają wszystkie Umowy oraz umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 2. Wszelkie pytania, opinie, wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik powinien kierować na adres poczty elektronicznej info@buycoffee.to.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym w zakresie świadczenia przez Operatora Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 498). Niedozwolone jest używanie Serwisu do organizowania zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
 6. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Właściwość sądu, o której mowa w zdaniu powyżej nie dotyczy konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Właściwość sądu, o której mowa w zdaniu powyżej nie dotyczy konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.