Polityka prywatności serwisu buycoffee.to

§1. Definicje

 1. Administrator – Coffee Media sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Akacjowa 4/A105, 62-002 Suchy Las, KRS: 0000871091, NIP: 7822889658.

 2. Dane osobowe – wszelkie gromadzone w Serwisie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. Pliki cookies - dane informatyczne, m.in. niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach wykorzystywanych do kontaktu elektronicznego z Serwisem przy wykorzystaniu przeglądarki stron internetowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem buycoffee.to.

 7. Twórca – Użytkownik Serwisu posiadający Konto Twórcy i prowadzący Działalność w rozumieniu Regulaminu Serwisu.

 8. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.

 9. Wsparcie - środki pieniężne przekazywane Twórcy przez Wspierającego.

 10. Wspierający – Użytkownik, który przekazuje Wsparcie wybranemu przez siebie Twórcy za pomocą Serwisu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie Danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora (Serwis) oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników.

 2. Korzystanie z Serwisu jest tożsame z zapoznaniem się Użytkownika z treścią niniejszego dokumentu oraz wyrażeniem zgody na zawarte w nim postanowienia. Akceptacja Polityki prywatności nie wyłącza ani nie zastępuje wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych, niezbędnych celem poprawnej realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

 3. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań wskazanych w Polityce jest Administrator.

 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z:

  1. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.),
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO; Dz.U.UE.L.2016.119.1),
  3. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 t.j.).

§3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 1. KORZYSTANIE Z SERWISU

  Dane pozyskane w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, niebędące Danymi osobowymi są używane przez buycoffee.to jedynie do celów analitycznych, marketingowych i w celu zapewnienia działania strony. O tym, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), możesz przeczytać w ust. 2 lit. b poniżej.

 2. REJESTRACJA W SERWISIE

  1. Osoby fizyczne, które dokonują rejestracji w Serwisie jako Twórcy, proszone są o podanie następujących danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta:

   1. imię i nazwisko,
   2. obywatelstwo,
   3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
   4. rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
   5. miejsce zamieszkania/pobytu,
   6. adres e-mail,
   7. PESEL (lub data urodzenia w razie jego braku) oraz państwo urodzenia.

   Podanie tych danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

  2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które dokonują rejestracji w Serwisie jako Twórcy, proszone są o podanie następujących danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta, w odniesieniu do osoby reprezentującej takiego Twórcę:

   1. imię i nazwisko,
   2. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia.
  3. Osoby fizyczne, które dokonują rejestracji w Serwisie jako Wspierający, proszone są o podanie następujących danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta:

   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail.
  4. Dane osobowe są przetwarzane:

   1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);

   2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i ich sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności (art. 9 ust. 2 lit. j. RODO);

   3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   4. w celach marketingowych Administratora – podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   5. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  5. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik:

   1. Akceptuje niniejszą Politykę Prywatności oraz Regulamin Serwisu,

   2. Dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz uzupełnionych samodzielnie w trakcie korzystania z Serwisu, w celu realizacji usług oferowanych i zamówionych przez Użytkownika.

 3. PRZEKAZYWANIE WSPARCIA DLA TWÓRCÓW

  1. Przekazywanie wsparcia dla Twórcy przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji przekazania wsparcia a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przekazania wsparcia.

  2. Dane osobowe są przetwarzane:

   1. w celu świadczenia usług związanych z realizacją wsparcia – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; realizując ten cel i opierając się na tej podstawie prawnej Administrator może także przekazywać dane osób Wspierających poszczególnym Twórcom (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);

   2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawa prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;

   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu sposobu korzystania z konta i aktywności Użytkowników i w celu doskonalenia stosowanych funkcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).;

   4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw (art. 89 ust. 1 RODO).;

   5. w celach marketingowych Administratora – podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§4. Marketing

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

  1. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

  2. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz remarketing).

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§5. Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń i usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu marki buycoffee.to oraz utrzymaniu społeczności związanej z marką.

§6. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przetwarzanie danych może okazać się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora, w którym to przypadku dane są przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń przeciwko Administratorowi. Od chwili otrzymania żądania usunięcia Danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora lub wykonania obowiązku nałożonego przez obowiązujące prawo i nie będą przetwarzane w innych celach (np. marketingowych).

 2. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 3. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§7. Uprawnienia użytkownika

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej takie żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

  2. prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, które dotyczą osoby zgłaszającej żądanie;

  3. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

  4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

  5. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

  6. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz zaprzestaje ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (tj. czasu przechowywania danych), lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

  7. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;

  8. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, nie ma przy tym konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

  9. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

  10. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

  11. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

  1. w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres: ul. Akacjowa 4/A105, 62-002 Suchy Las;

  2. drogą e-mailową na adres: info@buycoffee.to;

  3. w niektórych przypadkach (np. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych) poprzez dedykowane funkcje w profilu Użytkownika w Serwisie.

 3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

  1. z jakiego uprawnienia wymienionego w § 6 ust. 1 Polityki chce skorzystać osoba składająca wniosek;

  2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi lub funkcjonalności w ramach Serwisu, otrzymywanie newslettera);

  3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne).

 4. Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, Administrator zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.

 5. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Administratora podany w § 6 ust. 2listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.

§8. Odbiorcy Danych osobowych

 1. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Wspierającego przekazywane są Twórcy, któremu Wspierający udzielił wsparcia w rozumieniu Regulaminu serwisu buycoffee.to.

 2. W celu realizacji usług korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym, w razie potrzeby, ujawniamy dane osobowe Użytkowników. Podmioty te są dostawcami usług IT, usług księgowych, usług mailingowych, usług marketingowych oraz operatorami płatności. Warunki świadczenia usług przez te podmioty zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych. Do najważniejszych podmiotów, z usług których korzystamy, należą:

  1. Tpay – w celu realizacji wypłat Użytkowników Serwisu. Krajowy Integrator Płatności S.A. (operator płatności Tpay) przetwarza niezbędne dane osobowe w celu obsługi transakcji płatniczych wykonywanych na rzez Coffee Media.

  2. Adwords oraz Facebook – w celu dopasowania reklam i działań remarketingowych do konkretnych obecnych użytkowników Serwisu.

  3. Google Analytics – w celu analizowania danych o użytkownikach strony internetowej Serwisu.

  4. Google Gmail - w celu kontaktu mailowego z Twórcami w celach związanych z weryfikacją i obsługą konta;

  5. Google Drive - w celu organizowania i przetwarzania danych osobowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem serwisu;

 3. Jeśli jest to wymagane przez prawo, Administrator ujawni dane osobowe innym podmiotom, głównie publicznym, w tym w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie lub inne żądanie lub zapytanie prawne realizowane w ramach sprawowania władzy publicznej, i jedynie jeżeli to żądanie oparte jest na właściwej podstawie prawnej.

 4. Poza opisanymi powyżej sytuacjami, nie sprzedajemy ani nie transferujemy danych osobowych do podmiotów trzecich.

 5. Łącza do serwisów internetowych podmiotów trzecich:

  1. Zamieszczone w serwisie odsyłacze mogą przekierowywać Użytkownika na inne strony internetowe, również na serwisy innych firm stowarzyszonych lub współpracujących z Administratorem.

  2. W przypadku serwisów podmiotów trzecich może obowiązywać polityka prywatności, różniąca się od niniejszej.

§9. Przekazywanie danych poza EOG

 1. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zapewniając przy tym odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:

  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 2. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

§10. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

 1. Zabezpieczenie Danych osobowych jest realizowane poprzez odpowiednią politykę oraz wewnętrzne procedury bezpieczeństwa wdrożone i stosowane przez Administratora. Jednakże nawet pomimo zachowania należytej staranności oraz dbałości, nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie przed wszelkimi zagrożeniami, jakie niesie transfer danych przez media elektroniczne. Celem minimalizacji ryzyka Administrator ogranicza dostęp do powierzonych i przetwarzanych danych do osób, które muszą znać te informacje celem realizacji zamawianych przez Użytkowników usług. Osoby otrzymujące dostęp do danych osobowych z ramienia Administratora mają obowiązek zachowania ich w poufności. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 2. Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby także nasi podwykonawcy i inne podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

§11. Pliki Cookies

 1. Poprzez pliki „cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies" umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika - serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

 2. „Cookies" zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

 3. Pliki „cookies" używane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,

  2. tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,

  3. dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki „cookies" nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

 1. Zasadniczy podział plików „cookies" stanowi ich rozróżnienie na:

  1. Pliki „cookies" o charakterze niezbędnym - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać, gdyż bez nich Administrator nie mógłby świadczyć usług, które za pośrednictwem Serwisu. Niektóre z nich zapewniają także bezpieczeństwo usług świadczonych drogą elektroniczną.

  2. Pliki „cookies" o charakterze funkcjonalnym - są ważne dla działania strony internetowej ze względu na fakt, że:

   • służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,

   • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,

   • służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

  3. Pliki „cookies" o charakterze biznesowym - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. „cookies" reklamowe.

  4. Pliki „cookies" służące konfiguracji stron internetowych - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.

  5. Pliki „cookies" służące bezpieczeństwu i niezawodności stron internetowych - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.

  6. Pliki „cookies" służące uwierzytelnianiu - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

  7. Pliki „cookies" badające stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies" służące do zapisywania tzw. „stanu sesji" pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

  8. Pliki „cookies" badające procesy zachodzące na stronie - umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.

  9. Pliki „cookies" obsługujące reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie" mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.

  10. Pliki „cookies" uzyskujące dostęp do lokalizacji - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

  11. Pliki „cookies" prowadzące analizy, badania czy audyt oglądalności - umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych Użytkowników.

 2. Stosowanie plików „cookies" w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 3. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies" i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies" przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach.

 4. Pliki „cookies" używane są także do ułatwienia logowania się do konta Użytkownika, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies" wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.

 5. W ramach technologii cookies Administrator może stosować piksele śledzące lub czyste pliki GIF w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z jego usług przez użytkownika oraz jego reakcji na wiadomości marketingowe przesyłane pocztą elektroniczną. Piksel to kod oprogramowania, pozwalający na osadzenie na stronie obiektu, zazwyczaj obrazka wielkości piksela, który daje możliwość śledzenia zachowania użytkowników na stronach internetowych, na których go rozmieszczono. Po wyrażeniu odpowiedniej zgody przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem przechowującym piksela, dlatego przetwarzanie danych gromadzonych przez piksel odbywa się w ramach polityki ochrony danych partnera, który ww. serwerem administruje.

 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 7. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.

§12. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail info@buycoffee.to lub wysyłając list na adres ul. Akacjowa 4/A105, 62-002 Suchy Las.

§13. Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki Prywatności

 1. W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie. Zmiana zostanie zakomunikowana użytkownikom poprzez ogłoszenie nowej treści Polityki w sposób ogólnodostępny.

 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się w ust. 2 poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie.

Napotkaliśmy problemy z aplikacją serwerową. Korzystanie z niektórych funkcjonalności może być utrudnione.