Regulamin korzystania ze strony internetowej buycoffee.to

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://buycoffee.to/, w tym zasady świadczenia usług przez Spółkę, w tym zasady zawierania i obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Twórcą, zasady wykonywania przez Nas transakcji oraz zasady zgłaszania reklamacji.
 2. Administratorem Serwisu jest Coffee Media sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, adres: ul Akacjowa 4/A105, 62-002 Suchy Las, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871091, REGON: 387575870, NIP: 7822889658, posiadającej status małej instytucji płatniczej, wpisanej do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: MIP196/2023.
 3. Serwis jest platformą internetową umożliwiającą kojarzenie Użytkowników poszukujących wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie Działalności (Twórców) oraz Użytkowników chcących takiego wsparcia udzielić (Wspierających).
 4. Usługi Spółki świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (dalej: „DSA”), Administrator wyznaczył punkt kontaktowy służący do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich UE, Komisją Europejską, Radą Usług Cyfrowych oraz Użytkownikami Serwisu w sprawach objętych regulacją DSA. Punkt kontaktowy jest dostępny pod adresem: info@buycoffee.to.
 6. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych i usług Spółki, z których korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami lub regulaminami obowiązującymi pomiędzy Spółką a Użytkownikiem. W szczególności Regulamin nie ma zastosowania do usług płatniczych świadczonych przez Spółkę na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie usług płatniczych na rzecz akceptanta.
 7. Warunkiem korzystania z usług Spółki świadczonych w ramach Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

§ 2. Definicje

Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis (stronę WWW) i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera);

 2. Dane Osobowe - gromadzone w Serwisie przez Coffee Media w ramach rejestracji (dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym) oraz w czasie późniejszego korzystania z Serwisu, informacje oraz dane osobowe Użytkownika, przetwarzane przez Coffee Media w celu prawidłowego świadczenia Usług bądź w innym celu prawnie dopuszczalnym. Szczegółowe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu;

 3. Darowizna - środki pieniężne przekazywane Twórcy lub Spółce przez Użytkownika Serwisu;

 4. Działalność - działalność związana z tworzeniem treści dostępnych w Internecie, których autorem jest Twórca;

 5. Konto - indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego może on dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

 6. Konto Twórcy - Konto określone w § 7. niniejszego Regulaminu;

 7. Materiały - wszelkie dane i treści opublikowane lub w inny sposób zamieszczone w Serwisie przez Twórcę, które widoczne są dla Wspierających i których właścicielem jest Twórca;

 8. Coffee Media, Spółka - podmiot będący właścicielem Serwisu i świadczący Usługi w Serwisie – Coffee Media Sp. z o.o., NIP 782-28-89-658, która jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 9. Niezgodność – rozumie się przez to: niezgodność Usługi Konta z Umową o dostarczanie danej Usługi (kryteria oceny zgodności Usługi z właściwą umową określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);

 10. Operator Płatności - przedsiębiorstwo odpowiedzialne za niezależny od Coffee Media system płatności internetowych, umożliwiający dokonywanie płatności między Wspierającym i Twórcą;

 11. Profil Twórcy - indywidualny profil Twórcy, zawierający m.in. Materiały oraz informacje o Twórcy i jego twórczości;

 12. Regulamin - niniejszy Regulamin;

 13. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu Danych Osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu;

 14. Serwis - portal internetowy dostępny na pod adresem www.buycoffee.to, którego administratorem jest Spółka;

 15. Twórca - każdy Użytkownik Serwisu posiadający Konto Twórcy i prowadzący Działalność;

 16. Umowa - umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Coffee Media oraz Użytkownikiem z chwilą akceptacji Regulaminu;

 17. Umowa darowizny, Darowizna- umowa zawierana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu między Twórcą a Wspierającym, polegająca na bezpłatnym świadczeniu pieniężnym Wspierającego na rzecz Twórcy;

 18. Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Spółka zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Spółce dane osobowe;

 19. Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Coffee Media Konta na rzecz Użytkownika;

 20. Usługi - świadczenia Coffee Media polegające na zapewnieniu prawidłowej pracy Serwisu, w tym w szczególności udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do prezentacji swojej Działalności, w tym możliwości przekazywania Darowizny pomiędzy Użytkownikami;

 21. Użytkownik - każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Coffee Media nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego;

 22. Wspierający - podmiot, który przekazuje wybranemu przez siebie Twórcy lub Spółce Darowiznę;

 23. Wsparcie - forma transakcji płatniczej realizowana za pośrednictwem Serwisu;

§ 3. Usługi świadczone w ramach Serwisu

 1. Działalność Spółki w ramach Serwisu działalność polega na administrowaniu i stałym rozwijaniu Serwisu. Usługi świadczone przez Spółkę umożliwiają przekazanie wsparcia na rzecz Twórcy, ale Spółka nie jest stroną umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Twórcą a Wspierającym.

 2. W ramach Serwisu Spółka umożliwia Twórcom:

  a) Rejestrację Konta Twórcy i korzystanie z funkcjonalności Konta Twórcy;

  b) Umożliwienie przekazywanie Wsparcia pomiędzy Wspierającym a Twórcą;

  c) Umożliwienie przekazywania Wsparcia na rzecz rozwoju Serwisu;

  d) Publikowanie przez Twórcę materiałów i treści dotyczących jego Działalności w ramach Serwisu;

  e) Umożliwienie Twórcy reklamowania jego Działalności za pośrednictwem Serwisu poprzez udostępnienie Twórcy przestrzeni reklamowej;

 3. W ramach serwisu Spółka umożliwia podmiotom trzecim reklamowanie swoich usług i produktów za pośrednictwem Serwisu poprzez udostępnienie im przestrzeni reklamowej.

 4. W ramach Serwisu Spółka świadczy na rzecz Twórcy usługę acquiringu na zasadach odrębnie określonych w Regulaminie usług płatniczych dla akceptanta.

 5. W ramach świadczonej usługi acquiringu Spółka współpracuje z Operatorem Płatności. W przypadku udzielania Wsparcia z wykorzystaniem metod płatności obsługiwanych przez Operatora Płatności, Wspierający zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować udostępniony przez Operatora Płatności regulamin świadczonych przez niego usług.

 6. Spółka nie pozostaje stroną żadnej umowy, w szczególności Darowizny zawieranej pomiędzy Wspierającym a Twórcą.

§ 4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby niewyrażające zgody na postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody na postanowienia Regulaminu, powinieneś niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.

 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani rejestracji. W przypadku chęci skorzystania z funkcjonalności Serwisu dedykowanych dla Twórcy, konieczne jest dokonanie Rejestracji, o której mowa poniżej.

 3. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej lub innej przeglądarki internetowej zdolnej do uruchomienia silnika V8 do obsługi JavaScript. W używanej przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików Cookies.

 4. Coffee Media ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe, które stanowią integralną część Serwisu.

 5. Z wykorzystaniem Serwisu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami. W szczególności w ramach Serwisu niedozwolone jest:

  a) korzystanie z Serwisu w sposób naruszający bądź zmierzający do naruszenia obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu,

  b) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Coffee Media lub Użytkownika, mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności niszczenie, zmianę, usuwanie, utrudnianie dostępu do Konta,

  c) zamieszczanie treści upokarzających, obrażających, poniżających, wulgarnych, erotycznych oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji,

  d) umieszczanie Materiałów, które szerzą propagandę lub ideologie uznane w Polsce za niekonstytucyjne,

  e) wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania niezamówionych informacji reklamowych lub marketingowych (spam),

  f) naruszanie praw autorskich przysługujących Coffee Media lub Użytkownikom,

  g) podawanie lub podszywanie się pod innego Użytkownika,

  h) kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści Serwisu, w części bądź całości, bez uzyskania uprzedniej zgody Coffee Media,

  i) automatyczne pobranie informacji z Serwisu, np. za pomocą skryptów.

 6. Przeglądanie treści powszechnie udostępnionych przez Coffee Media za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z usług Spółki jako Twórca wymaga założenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 7. Wspierający nie jest zobowiązany do Rejestracji Konta w Serwisie w celu dokonania Darowizny na rzecz Twórcy lub Coffee Media.

 8. Coffee Media, ze względów bezpieczeństwa lub konieczności przeprowadzenia prac technicznych, aktualizacji lub modernizacji Serwisu ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub awarii. W związku z powyższym Coffee Media nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, w tym dostępności Użytkownika do jego Konta w Serwisie, w szczególności możliwości przekazania Darowizn.

 9. Coffee Media, o ile będzie to możliwe, zobowiązuje się z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Użytkowników o planowanych przerwach bądź zakłóceniach w działaniu Serwisu, o których mowa w ust. 9 powyżej, a które mogą spowodować przerwy w pracy Serwisu.

 10. Coffee Media może udostępniać w Serwisie łącza do stron internetowych Użytkowników oraz Osób Trzecich. Korzystając z takich łączy opuszcza się strony Serwisu. Coffee Media nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron internetowych Użytkowników lub Osób Trzecich, dostępne tam oprogramowanie, materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Korzystając ze stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni się to na własną odpowiedzialność.

§ 5. Konto Użytkownika

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

  1. wejść na stronę internetową Serwisu, a następnie kliknąć w zakładkę „Zarejestruj się”,

  2. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane:

   a) nazwa konta;

   b) adres poczty elektronicznej;

   c) stworzone przez Użytkownika hasło do Konta;

  3. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

  4. kliknąć przycisk „Załóż konto”.

 2. Kliknięcie przycisk „Załóż konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu przycisku „utwórz konto”.

 4. Coffee Media informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika jej aktualizacji.

 5. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik wzywa Spółkę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres info@buycoffee.to. W przypadku, gdy Spółka nie udzieli Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

 6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, z zastrzeżeniem zasad rejestracji Konta Twórcy określonych w odrębnym regulaminie, w przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania Spółki do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.

 7. Niezależnie od postanowień ust. 5-6 powyżej, Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.

 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Spółce przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres info@buycoffee.to. Spółka usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Spółka może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, Spółka może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta, jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia popełnianiu dalszy naruszeń przez Użytkownika.

 10. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów darowizny zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 6. Rejestracja Konta Twórcy

 1. Celem skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu umożliwiających mu otrzymywanie Wsparcia od Wspierających, konieczne jest dokonanie Rejestracji Konta Twórcy. Z momentem dokonania Rejestracji i akceptacji Regulaminu pomiędzy Spółką a Twórcą zawierana jest umowa, na podstawie której Spółka świadczy dla Twórcy usługi, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Z chwilą dokonania Rejestracji, Użytkownik uzyskują status Twórcy oraz zawiera ze spółką umowę (Umowa z Twórcą). Przedmiotem Umowy z Twórcą są usługi świadczone w ramach Serwisu oraz usługi płatnicze.

 2. Konto zakładane jest przez Użytkownika samodzielnie, poprzez rejestrację w Serwisie. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Serwisu www.buycoffee.to. Rejestracja oraz założenie Konta są bezpłatne. Rejestracja w Serwisie wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, w tym z Polityką Prywatności oraz Regulaminem usług płatniczych dla akceptanta i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki.

 3. Szczegółowe zasady rejestracji Konta Twórcy oraz weryfikacji tożsamości Twórcy określone są w Zasadach Rejestracji Twórców w buycoffee.to. dostępnych pod adresem: buycoffee.to/rules/registration

§ 7. Konto Twórcy

 1. Celem Konta Twórcy jest pozyskiwanie Wsparcia na rzecz rozwoju Działalności Twórcy. Przekazywanie Wsparcia odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie usług płatniczych.

 2. Konto Twórcy podlega weryfikacji merytorycznej i formalnej przez Coffee Media pod względem zgodności z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym DSA oraz przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Coffee Media zastrzega sobie prawo do kontroli zawartości każdego Konta Użytkownika w zakresie przestrzegania przez niego zasad Regulaminu, w szczególności czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub nieuzyskania wyjaśnień ze strony Twórcy, jego Konto może być zawieszone lub usunięte.

 3. Uzyskanie statusu Twórcy oznacza zgodę Twórcy na otrzymywanie od Użytkowników Wsparcia w formie darowizny.

 4. Wypłata Darowizn na rzecz Twórcy odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie usług płatniczych, który Twórca zobowiązany jest zaakceptować. W tym celu Spółka współpracuje z Operatorem płatności, który może wymagać od Twórcy dokonania przelewu weryfikacyjnego. Szczegółowe zasady dokonywania przelewów weryfikacyjnych określone zostaną w regulaminie Operatora płatności oraz przesłane Twórcy na adres e-mail.

 5. Spółka może odmówić dokonania wypłaty Darowizn na rzecz Twórcy w przypadku:

  a) powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;

  b) powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym.

 6. W przypadku określonym w ust. 5 powyżej, Spółka wstrzymuje wykonanie wypłaty Darowizny, o czym informuje Twórcę oraz odpowiednie organy nadzoru.

 7. W trakcie zlecania wypłaty system informatyczny Coffee Media może wymagać uwierzytelnienia dwuskładnikowego poprzez podanie:

  a) hasła do konta Twórcy na buycoffee.to;

  b) kodu weryfikacyjnego przesłanego na adres e-mail Twórcy w momencie zlecenia wypłaty.

 8. Usługi świadczone przez Spółkę w zakresie określonym w §3 ust. 2 lit a Regulaminu, na rzecz Twórcy są bezpłatne. Zasady wynagrodzenia przysługującego Spółce określone są w dalszej części Regulaminu.

 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie przez Twórcę obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych.

§ 8. Wsparcie dokonywane przez Wspierających

 1. Wspierający w ramach Serwisu może wybrać jednego lub większą liczbę Twórców oraz zdecydować o chęci Wspierania ich Działalności poprzez jednorazowe przekazywanie środków pieniężnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. W chwili stwierdzenia przez Coffee Media poprawnego dokonania płatności przez Wspierającego, Twórcy przekazywana jest w Serwisie automatycznie informacja o dokonaniu zapłaty przez Wspierającego.

 3. Do zawarcia Umowy darowizny pomiędzy Wspierającym oraz Twórcą dochodzi z chwilą zakończenia transakcji realizowanej przez Wspierającego.

 4. Wspierający może zdecydować się na doliczenie do płatności Dobrowolnej Opłaty na rzecz Coffee Media w wybranej wysokości przez Wspierającego wysokości.

 5. Coffee Media nie pobiera od Wspierającego opłat za dokonywane przez Wpierającego darowizny.

 6. Wspierający wyraża zgodę na przekazanie Darowizn Twórcy lub Coffee Media przy użyciu systemu płatności należącego do Operatora Płatności.

 7. Coffee Media będzie potwierdzał i przekazywał do Serwisu Użytkownika płatności Wspierających o zidentyfikowanym numerze Transakcji oraz w kwocie odpowiadającej wartości Transakcji.

 8. We wskazanych w regulaminie Operatora przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do dodatkowego zweryfikowania wykonanych transakcji, Twórcy oraz Wspierających w celu oceny ryzyka.

 9. Aby ograniczyć możliwość wystąpienia transakcji rodzących ryzyko, Coffee Media wdrożyło następujące procedury:

  a) Jednorazowo nie można wykonać transakcji wyższej niż 1.500 zł, a w odniesieniu do transakcji powiązanych 15.000 euro. (transakcja, której równowartość przekracza 15.000 euro, przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały celowo podzielone na operacje o mniejszej wartości)

 10. Coffee Media może odmówić realizacji płatności od Wspierającego w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 9. Materiały udostępniane w Serwisie i prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa autorskie i pokrewne do Serwisu i treści pochodzących od Spółki przysługują Administratorowi albo też stanowią przedmiot licencji uzyskanych przez Spółkę.

 2. Spółka oświadcza, że posiada wyłączne i pełne prawa majątkowe prawa do Serwisu i treści pochodzących od Spółki albo uzyskał w tym zakresie stosowne licencje, a prawa te nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

 3. Wszelkie Materiały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie są jawne i mogą być podane do publicznej wiadomości w ramach Serwisu.

 4. Z chwilą zamieszczenia przez Twórcę w Serwisie Materiałów podlegających ochronie jako przedmiot prawa autorskiego, Twórca udziela Coffee Media bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie ich w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również, w celach marketingu i promocji działalności Serwisu oraz Działalności Twórcy - poprzez publiczne udostępnianie ww. Materiałów w Serwisie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 5. W przypadku wystąpienia przeciwko Spółce przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich majątkowych Spółka niezwłocznie poinformuje o tym Twórcę uprawnionego z tytułu tych praw. Twórca, o którym mowa w zdaniu poprzednim zwolni Spółkę z odpowiedzialności za ww. naruszenie, w szczególności:

  a) zwolni Spółkę z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu ww. naruszenia;

  b) pokryje poniesione przez Spółkę koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń;

  c) pokryje koszty poniesione przez Spółkę w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń;

  d) przystąpi do procesu wytoczonego Spółce w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Spółki;

  e) udzieli Spółce wszelkiego wsparcia, wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych dla ochrony interesów prawnych Spółki.

§ 10. Wynagrodzenie Spółki

 1. Za Usługi Spółki świadczone na rzecz Twórcy, Spółce przysługuje wynagrodzenie.

  1. Wynagrodzenie określone może być w formie tabeli opłat i prowizji lub w formie indywidualnie uzgodnionej z Twórcą.

  2. W przypadku ustalenia przez Spółkę tabeli opłat i prowizji („TOiP”), Spółka będzie uprawniona do zmiany TOiP w przypadku:

   a) wprowadzenia nowych, odpłatnych usług dodatkowych w ramach Regulaminu,

   b) ograniczenia obecnie świadczonych usług,

   c) zmiany profilu działalności,

   d) innych zmian rynkowych.

  3. Zmiana TOiP wprowadzana jest w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu.

  4. Prowizja jest potrącana z kwoty Wsparcia należnej Twórcy.

  5. Spółka wystawia na rzecz Twórcy fakturę na kwotę stanowiącą sumę Prowizji pobranych od Akceptanta w danym miesiącu. Faktury wystawiane są w cyklu miesięcznym, w każdym ostatnim dniu miesiąca. Faktury są udostępniane Akceptantowi do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wystawiana jest faktura.

  6. Faktury będą wysyłane do Akceptanta w postaci elektronicznej na adres e-mail poprzez Panel Twórcy, w zakładce „Wypłaty”. Twórca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i ich korygowanie w postaci elektronicznej.

  7. Twórcy przysługuje jedna darmowa wypłata środków w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna wypłata środków w danym miesiącu kalendarzowym wiąże się z opłatą dla Twórcy, należną w momencie zlecenia wypłaty środków zgodnie z TOiP.

  8. W przypadku gdy Wspierający zdecyduje się udzielić Wsparcia na rzecz Spółki, wynagrodzenie Spółki stanowi także kwota udzielonego Spółce Wsparcia od Wspierającego.

§ 11. Naruszenia Regulaminu

 1. W przypadku naruszenia przez Twórcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Coffee Media może:

  a) wysłać ostrzeżenie do Twórcy z żądaniem zaniechania czynności, które naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

  b) ograniczyć wszystkie bądź wybrane funkcjonalności Konta,

  c) zablokować czasowo Konto,

  d) usunąć Konto z Serwisu,

 2. Postanowienia ust. 1 powyżej mają zastosowanie także w przypadku, gdy Spółka zidentyfikuje, że treści udostępniane przez Twórcę w Serwisie są nielegalne, naruszają przepisy prawa lub dobrych obyczajów.

 3. O fakcie ostrzeżenia, ograniczenia funkcjonalności Konta, zablokowania lub usunięcia Konta, Coffee Media powiadamia Twórcę wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mail podany przy rejestracji.

 4. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 12 Regulaminu.

 5. Usunięcie Konta, o którym mowa powyżej jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika. Spółka niezwłocznie dokonuje wypłaty uzyskanej przez Twórcę kwoty Wsparcia na zasadach określonych w Regulaminie usług płatniczych na rzecz akceptanta.

 6. Coffee Media może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Coffee Media lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 12. Reklamacje

 1. Postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

 2. Reklamację dotyczącą nieprawidłowego działania Serwisu lub innych usług świadczonych na podstawie Regulaminu można złożyć:

  a) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Spółki albo przesyłką pocztową na adres: Coffee Media Sp. z o.o., ul. Akacjowa 4/A105, 62-002 Suchy Las

  b) ustnie – telefonicznie – po zamówieniu rozmowy przez składającego reklamację, za pomocą dedykowanego formularza udostępnionego przez Spółkę;

  c) elektronicznie na adres e-mail: info@buycoffee.to

 3. Dostarczana Użytkownikowi przez Spółkę Usługa musi być zgodna z Umową o dostarczanie Usługi przez cały okres dostarczania danej Usługi.

 4. Spółka ponosi odpowiedzialności za Niezgodność ujawnioną w okresie dostarczania Usługi Konta.

 5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Użytkownik może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta.

 6. Reklamacja powinna zawierać:

  a) imię i nazwisko Użytkownika;

  b) adres poczty elektronicznej;

  c) opis ujawnionej Niezgodności;

  d) żądanie doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta.

 7. Spółka może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Spółkę nadmiernych kosztów.

 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Spółka udziela Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, w której:

  a) uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową;

  b) odmawia doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;

  c) odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.

 9. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

 10. W przypadku uznania reklamacji, Spółka na własny koszt doprowadza Usługę do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając charakter Usługi oraz cel, w jakim jest ona wykorzystywana. Planowany termin doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową Spółka wskazuje w odpowiedzi na reklamację.

 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Użytkownik może złożyć Spółce oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi, gdy:

  a) doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

  b) Spółka nie doprowadziła Usługi do zgodności z Umową zgodnie z ust. 10 powyżej;

  c) Niezgodność występuje nadal, mimo że Spółka próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Umową;

  d) Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy o bez uprzedniego żądania od Spółki doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową;

  e) z oświadczenia Spółki lub okoliczności wyraźnie wynika, że Spółka nie doprowadzi Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

 12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres info@buycoffee.to.

 13. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi powinno zawierać:

  a) imię i nazwisko Użytkownika;

  b) adres poczty elektronicznej;

  c) datę dostarczenia Usługi;

  d) opis ujawnionej Niezgodności;

  e) wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;

  f) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi.

 14. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Spółka usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

 15. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Szczegóły dotyczące możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również informacje w przedmiocie procedur dostępne są pod adresem: http://www.uokik.gov.pl.

 16. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument uprawniony jest do:

  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Coffee Media;

  c) uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Coffee Media, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 13. Obowiązywanie Umowy

 1. Umowa z Twórcą zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. Coffee Media może rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Na wniosek Użytkownika Coffee Media, może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, zgodnie z żądaniem Twórcy.

 3. Warunkiem skutecznego rozwiązania Umowy z Twórcą, jest dokonanie przez Twórcę rozliczenia Konta, tj. dokonania dyspozycji wypłaty zgromadzonej na Koncie Twórcy kwoty uzyskanego Wsparcia na rachunek bankowy podany przez Twórcę.

 4. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu a Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu, wraz z Materiałami Użytkownika umieszczonymi w Serwisie.

 5. Wypowiedzenie należy złożyć poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej info@buycoffee.to. W treści wypowiedzenia należy wskazać dane identyfikacyjne Użytkownika.

 6. Coffee Media zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy zawartej z Twórcą (usunięcie Konta Twórcy), w przypadku braku logowania (braku aktywności) na Koncie Twórcy w okresie minimum 12 przypadających po sobie miesięcy. W tym celu, po uprzednim dwukrotnym poinformowaniu Twórcy za pomocą wiadomości e-mail o prawie do usunięcia Konta Twórcy, z przyczyn, o których mowa powyżej, Coffee Media przesyła Twórcy na adres e-mail podany w Serwisie wypowiedzenie Umowy, z informacją o przyczynie wypowiedzenia oraz powiadamia Twórcę o konieczności rozliczenia Konta Twórcy do czasu upływu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia, o którym mowa powyżej wynosi 1 (jeden) miesiąc od daty przesłania wypowiedzenia Twórcy.

 7. Coffee Media cofnie przesłane oświadczenie o wypowiedzeniu, jeżeli Twórca w okresie wypowiedzenia przynajmniej raz zaloguje się na swoje Konto Twórcy.

 8. Coffee Media może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. W takim przypadku, o ile zachodzi konieczność Coffee Media oraz Użytkownik są zobowiązani rozliczyć Konto.

 9. Coffee Media zastrzega możliwość zakończenia działalności lub przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot w każdym momencie, z dowolnego powodu oraz nie podając przyczyny. O zakończeniu działalności Spółka informuje Użytkowników w formie wiadomości e-mail oraz poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie, określając dalsze zasady postępowania związane z rozliczeniem Konta Twórcy.

 10. W przypadku zakończenia działalności Serwisu rozwiązaniu ulegają wszystkie Umowy zawarte w ramach Serwisu.

 11. W przypadku zgonu Twórcy środki zostaną przekazane na zweryfikowany rachunek bankowy osoby dziedziczącej na podstawie przesłania dokumentacji notarialnej lub sądowej.

§ 14. Weryfikacja Materiałów przez Spółkę

 1. Niedozwolone jest zamieszczanie Materiałów, które które stanowią nielegalne treści w rozumieniu DSA, jak również niezgodnych z Regulaminem lub Zasadami społeczności.

 2. Spółka może w każdym momencie zweryfikować Materiały zamieszczane przez Użytkowników pod kątem zgodności z DSA, Regulaminem lub Zasadami społeczności.

 3. Weryfikacja Materiałów jest prowadzona w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Spółka może w tym celu stosować także zautomatyzowane mechanizmy wykrywania naruszeń. W takim przypadku Spółka poinformuje Użytkowników o zasadach działania stosowanych przez nią algorytmów.

 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Materiałów z Regulaminem, Spółka jest uprawniona do usunięcia Materiału z Serwisu. Wraz z usunięciem Materiału Spółka powiadamia o tym fakcie Użytkownika, który opublikował dany Materiał, podając uzasadnienie swojej decyzji.

 5. Użytkownik, którego Materiał zostanie usunięty, jest uprawniony do złożenia odwołania. Szczegółowe zasady dotyczące składania oraz rozpatrywania odwołań określa § 12.

§ 15. Odpowiedzialność

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 14 i odpowiednich przepisów, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje przedstawiane w Serwisie przez Twórców. Spółka nie jest zobowiązana do monitorowania i weryfikacji treści i Materiałów, jakie Twórca przekazuje lub przechowuje z wykorzystaniem Serwisu.

 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że:

  a) Spółka nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Materiałów, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Materiałach; lub

  b) podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Materiałów, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działalność Operatora płatności, za pośrednictwem którego Wspierający wykonuje transakcje tytułem Wsparcia Twórcy. Operator Płatności jest podmiotem odpowiedzialnym wyłącznie za prawidłową realizację płatności wynikających z umów zawieranych pomiędzy Wspierającym i Twórcą (obsługa płatności).

 4. Wszelkie reklamacje związane z transakcjami z tego tytułu Wspierający winien jest składać bezpośrednio do Operatora płatności. Spółka zobowiązuje się współdziałać z Operatorem płatności w zakresie rozpatrywania przez niego reklamacji, w szczególności w zakresie przekazywania informacji o złożonych reklamacjach i wskazywania Wspierającym danych do złożenia reklamacji.

 5. Zasady odpowiedzialności Spółki wobec Twórcy z tytułu świadczonych przez Spółkę usług płatniczych określone są odrębnie.

 6. Stronami Darowizny są wyłącznie Wspierający i Twórca. Strony zawartej umowy są odpowiedzialne względem siebie za wykonanie zobowiązań oraz spełnienie roszczeń z niej wynikających, w szczególności za przekazanie Darowizn oraz prawidłowego wykorzystania otrzymanych Darowizn. Coffee Media nie nadzoruje prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy oraz nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności.

 7. Coffee Media nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz Osób Trzecich za jakiekolwiek treści, decyzje i działania lub zaniechania Użytkownika, w tym m.in. Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, Materiały oraz przesyłane przez Użytkownika wiadomości.

 8. Obowiązki podatkowe jakie powstaną w związku z zawieraną umową Darowizny, przychodami uzyskiwanymi z tytułu Darowizny obciążają podmioty zobowiązane do uiszczania należności podatkowych na gruncie odpowiednich ustaw. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie obowiązków podatkowych przez Wspierającego czy Twórcę.

§ 16. Dane osobowe

Informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych związane z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu przekazujemy za pośrednictwem Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie na stronie https://buycoffee.to/privacy-policy

§ 17. Zmiana Usługi Konta

 1. Spółka może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:

  1) konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;

  2) podjęcia przez Spółkę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;

  3) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego.

 2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.

 3. Spółka informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.

 4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Spółka zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:

  1) właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz

  2) prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.

 5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Spółka przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.

 6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres info@buycoffee.to. Spółka usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 18. Zmiany Regulaminu

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku:

  a) wprowadzenia nowych lub uchylenia bądź zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym usług świadczonych przez Spółkę na podstawie Regulaminu,

  b) rozszerzenia, zmiany lub ograniczenia funkcjonalności usług, zmiany zasad korzystania z usług przez Użytkowników, wprowadzenia nowych usług, rezygnacji z wykonywania niektórych czynności będących przedmiotem usług świadczonych Twórcy,

  c) wydania orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń organów nadzoru lub innych organów administracji publicznej wpływających na postanowienia Regulaminu.

  d) zmiany stanu prawnego skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

  e) wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Nas aktu przez organ administracji publicznej skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

  f) konieczności dokonania zmian redakcyjnych.

 2. O zmianie Spółka informuje Użytkowników wiadomością poczty elektronicznej. Zmiana wchodzi w życie z momentem określonym przez Spółkę, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia wysłania przez Spółkę wiadomości zawierającej informacje o zmianie Regulaminu.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie https://www.buycoffee.to/rules/service

 2. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość ponosisz zgodnie z taryfą swojego operatora.

 3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.

 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z Regulaminem, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne bądź bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Napotkaliśmy problemy z aplikacją serwerową. Korzystanie z niektórych funkcjonalności może być utrudnione.