Zasady rejestracji twórców w buycoffee.to

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady Rejestracji Konta Twórcy w Serwisie Buycoffee.to i stanowi uzupełnienie obowiązujących w Coffee Media sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (nr KRS: 0000871091):

  a) Regulaminu korzystania ze strony internetowej buycoffee.to dostępnego pod adresem: buycoffee.to/rules/service

  b) Regulaminu usług płatniczych świadczonych na rzecz Twórcy dostępnego pod adresem: buycoffee.to/rules/payments

  c) Zasad społeczności buycoffee.to dostępnych pod adresem: buycoffee.to/rules/guidelines

 2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszych Zasadach mają znaczenie nadane im w regulaminach, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2 Rejestracja ograniczonego Konta Twórcy

 1. Spółka umożliwia Twórcom korzystanie z ograniczonego Konta Twórcy w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy ze Spółką na zasadach określonych w Regulaminie korzystania ze strony internetowej buycoffee.to. Ograniczone Konto Twórcy pozwala na dokonywanie wypłat kwoty uzyskanych tytułem wsparcia do maksymalnej kwoty 4000 zł w okresie 30 dni od dnia zawarcia Umowy z Twórcą. Aby móc korzystać z Konta Twórcy, wymagana jest akceptacja Regulaminu. Dokonując Rejestracji, Użytkownik zapewnia, że zapoznał się i zrozumiał aktualne brzmienie Regulaminu oraz Polityki Prywatności, i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tych dokumentów oraz do przestrzegania wynikających z nich praw i obowiązków.
 2. Dla celów Rejestracji ograniczonego Konta Twórcy, Użytkownik podaje następujące dane:
 3. Użytkownik będący osobą fizyczną:
  1. Imię, nazwisko;
  2. Adres zamieszkania;
  3. Numer telefonu;
  4. Adres e-mail;
  5. Adres URL zawierający odniesienie do Działalności Użytkownika;
  6. numer konta bankowego Użytkownika;
  7. oświadczenie dot. posiadania przez Użytkownika statusu osoby zajmującej stanowisko eksponowane politycznie;
  8. oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych;
 4. Twórca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: 9. Imię, nazwisko osób reprezentujących podmiot; 10. Numery Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia osób reprezentujących podmiot; 11. Oświadczenia dot. posiadania statusu osoby zajmującej stanowisko eksponowane politycznie osób reprezentujących podmiot; 12. Nazwę/firmę podmiotu; 13. Adres siedziby podmiotu lub adres prowadzenia działalności przez podmiot; 14. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji podmiotu; 15. oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych; 16. Adres URL zawierający odniesienie do Działalności Użytkownika; 17. Adres e-mail; 18. numer konta bankowego Użytkownika.
 5. Dane o Użytkowniku – osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej pobierane są przez Spółkę z powszechnie dostępnych baz danych takich jak elektroniczny system KRS lub GUS.
 6. Po odebraniu i weryfikacji danych Użytkownika, o których mowa w ust. 2 powyżej, Spółka uruchamia dla Twórcy ograniczone Konto Twórcy na okres 30 dni, z limitem Wsparcia w wysokości 4000 zł. Tym samym Twórca uzyskuje dostęp do funkcjonalności Konta Twórcy oraz do Usługi Acquiringu, a Spółka będzie wykonywać na jego rzecz Transakcje do wysokości kwoty 4000 złotych w okresie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 3 Rejestracja Konta Twórcy

 1. Po przekroczeniu limitów lub upływie czasu, o których mowa w § 2 ust. 4 powyżej, Spółka dokonuje blokady możliwości otrzymywania Wsparcia przez Twórcę i kieruje do niego komunikat o konieczności podania Spółce dodatkowych danych identyfikacyjnych:

  a) Dla Twórcy będącego osobą fizyczną:

  1. Obywatelstwo;
  2. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia
  3. Seria i numer dokumentu tożsamości

  b) Twórca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

  1. imienia i nazwiska,
  2. obywatelstwa,
  3. numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
  4. serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;

  c) wobec osób upoważnionych do działania w imieniu podmiotu.

 2. Twórca będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w ust. 1 powyżej także przy pierwszym zleceniu przez Twórcy Twórcę wypłaty na jego Rachunek Bankowy.

§ 4 Weryfikacja tożsamości Twórcy

 1. Weryfikacja tożsamości Twórcy polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła. W szczególności Spółka może korzystać z usług opartych na Open Bankingu dostarczanych przez podmioty zewnętrzne oraz z przelewów weryfikacyjnych (za pośrednictwem banku Twórcy, gdzie należy skopiować odpowiednie dane podane przez Serwis Buycoffee.to.) i wideoweryfikacji tożsamości. Weryfikację można przeprowadzić w dowolnym momencie z wykorzystaniem funkcjonalności Konta, jeżeli taka funkcjonalność została udostępniona w ramach Serwisu Buycoffee.to.

 2. Spółka dokonuje weryfikacji Twórcy w przypadkach, o których mowa w § 3 powyżej.

 3. W ramach wykonywania Procedury KYC możemy poprosić Twórcę o dostarczenie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. W przypadku braku przedłożenia przez Twórcy stosownych wyjaśnień, informacji lub dokumentów w wyznaczonym przez nas terminie, w szczególności wysłać maila z prośbą o uzupełnienie danych, modyfikację określonych pól lub wysłanie dodatkowych dokumentów. Jesteśmy uprawnieni do odmowy wykonania Transakcji na rzecz Twórcy lub do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku weryfikacji negatywnej.

 4. Po podaniu pełnych danych identyfikacyjnych i po pozytywnej weryfikacji Użytkownika, Spółka odblokowuje możliwość otrzymywania Wsparcia powyżej kwoty 4000 zł.

 5. Pracownicy Spółki każdorazowo weryfikują podane przez Użytkownika dane. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Szczegółowe zasady postępowania Spółki w związku z weryfikacją i identyfikacją tożsamości Twórcy oraz z innymi stosowanymi środkami bezpieczeństwa finansowego są przedmiotem wewnętrznych regulacji Spółki, w szczególności Polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Coffee Media sp. z o.o.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Do jednego Twórcy może być przypisane tylko jedno Konto, zarejestrowane przy użyciu prawdziwych danych. Do jednego konta może być przypisana większa liczba adresów URL na których dokonywana może być płatność. Wszelkie nadużycia będą weryfikowane ze skutkiem blokady Konta przy stwierdzeniu nieprawidłowości.

 2. Użytkownik korzystając z Serwisu może posługiwać się nazwą użytkownika, którą podał podczas rejestracji. Login nie może być wulgarny, obraźliwy, naruszać dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz postanowień dokumentów wewnętrznych Spółki, o których mowa w § 1 ust. 1.

 3. W przypadku, gdy Użytkownik rejestrujący Konto Twórcy ukończył 13 lat, do rejestracji Konta Twórcy potrzebna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Spółka uprawniona jest do weryfikacji uzyskania przez małoletniego powyżej 13 roku życia, odpowiedniej zgody.

 4. Niniejsze zasady są dostępne do pobrania w serwisie internetowym buycoffee.to pod adresem: buycoffee.to/rules/registration

Napotkaliśmy problemy z aplikacją serwerową. Korzystanie z niektórych funkcjonalności może być utrudnione.