Regulamin usług płatniczych świadczonych na rzecz twórcy

§ 1 Dane kontaktowe

 1. Usługi płatnicze określone w niniejszym Regulaminie świadczone są przez Coffee Media sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, adres: ul Akacjowa 4/A105, 62-002 Suchy Las, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871091, REGON: 387575870, NIP: 7822889658.
 2. Coffee Media sp. z o.o. jest uprawniona do świadczenia usług płatniczych na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego na świadczenie usług w charakterze małej instytucji płatniczej. Coffee Media sp. z.o.o. pozostaje wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: MIP196/2023. Coffee Media podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z tytułu świadczonych usług płatniczych.
 3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Regulaminem prosimy o kontakt z nami:
  1. Adres do korespondencji tradycyjnej: Coffee Media Sp. z o.o., ul. Akacjowa 4/A105 62-002 Suchy Las
  2. Adres e-mail: info@buycoffee.to
 4. W trakcie świadczenia usług płatniczych Coffee Media sp. z o.o. współpracuje z: 3. spółką Krajowy Integrator Płatności z siedzibą w Poznaniu (61-894) przy pl. Andersa 3, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, posiadającą status krajowej instytucji płatniczej, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP27/2014; 4. UAB ZEN.COM, spółką prawa litewskiego, z siedzibą w Wilnie, pod adresem: zarejestrowana na Litwie pod adresem Lvivo g.25, g. 25-104, Wilno, pod kodem osoby prawnej 304749651, posiadająca licencję pieniądza elektronicznego nr 35 wydaną przez Bank Litwy w dniu 25.05.2018 r.

§2 Definicje

 1. Terminy niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Ustawie.
 2. Na potrzeby Regulaminu posługujemy się następującymi definicjami:
  1. Akceptant, Twórca lub Ty - podmiot udostępniający swoją twórczość w Internecie, którą można wspierać z wykorzystaniem Naszych usług i który zawarł lub zamierza zawrzeć z Nami Umowę;
  2. Coffee Media sp. z o.o., Spółka lub My - Coffee Media sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, adres: ul Akacjowa 4/A105, 62-002 Suchy Las, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871091, REGON: 387575870, NIP: 7822889658, posiadająca wpis do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP196/2023;
  3. Dostawca Płatnika - dostawca usług płatniczych świadczący dla Płatnika usługi płatnicze, w szczególności wydający dla Płatnika instrument płatniczy, przy użyciu, którego inicjowana jest Transakcja (np. bank prowadzący rachunek bankowy Wspierającego lub wydawca karty płatniczej Wspierającego);
  4. Dzień Roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Formularz Identyfikacyjny - Interaktywny formularz elektroniczny udostępniany za pośrednictwem Serwisu obejmujący dane identyfikacyjne Akceptanta;
  6. Instytucja pośrednicząca - podmiot inny niż Spółka i Dostawca Płatnika, oferujący usługę, za pośrednictwem której Płatnik przekazuje Spółce środki dla celów zapłaty Akceptantowi, oraz za pośrednictwem którego Spółce przekazuje środki Akceptantowi, w szczególności bank, instytucja płatnicza, instytucja kredytowa, agent rozliczeniowy, podmiot prowadzący system płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, instytucja pieniądza elektronicznego, instytucja finansowa świadcząca usługi transferu środków, inny dostawca usług płatniczych, operator pocztowy, operator telekomunikacyjny, operator systemu płatności, pod auspicjami którego zostały wydane karty płatnicze, w szczególności Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  7. Płatnik -podmiot, który wspiera działalność internetową i zamierza z tego tytułu dokonać wpłaty, zlecając w tym celu Transakcję;
  8. Procedura KYC (Know Your Customer) - procedura, której celem jest zidentyfikowanie Akceptanta, w tym ustalenie przedmiotu jego działalności, rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi z Akceptantem i weryfikacja jego tożsamości na podstawie dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła;
  9. Panel Twórcy - wyodrębniona część Serwisu dostępna wyłącznie dla Akceptanta, za pomocą której Twórca może wprowadzać dane i zarządzać nimi, w tym przeglądać historię Transakcji, zlecać wypłaty zgromadzonych środków, zmieniać parametry Usługi Płatniczej takie jak okres rozliczeniowy czy dane Rachunku Bankowego Akceptanta, dokonywać aktualizacji swoich danych;
  10. Rachunek Bankowy Twórcy - rachunek bankowy Twórcy wskazany przez Akceptanta, na który przekazywane będą należności przysługujące Twórcy Twórcy w związku ze świadczeniem Usługi Acquiringu i wykonywaniem Transakcji
  11. Regulamin Serwisu - regulamin serwisu internetowego https://buycoffee.to/ administrowanego przez Spółkę który dostępny jest pod adresem: www.buycoffee.to/rules/service
  12. Regulamin - niniejszy regulamin usług płatniczych dla Twórcy
  13. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://buycoffee.to/ administrowany przez Coffee Media sp. z o.o.;
  14. Strony – Twórca oraz Spółka;
  15. Transakcja - transakcja płatnicza wykonywana przez Spółkę w ramach świadczonej Usługi Acquiringu, polegająca na transferze środków od Płatnika do Twórcy za pośrednictwem Dostawcy Płatnika, Spółki lub innych podmiotów, tytułem zapłaty za udostępnianą w Internecie twórczość Twórcy;
  16. Umowa - umowa pomiędzy Coffee Media sp. z o.o. a Twórcy o świadczenie Usługi Acquiringu zawarta na zasadach określonych w Regulaminie oraz załącznikach, stanowiących jego integralną część;
  17. Usługa Acquiringu - usługa acquiringu świadczona przez Spółkę dla Twórcy, umożliwiająca wykonanie Transakcji zainicjowanej instrumentem płatniczym Płatnika przez Twórcy Twórcę lub za jego pośrednictwem, polegająca na przyjmowaniu przez Spółkę z upoważnienia Twórcy środków Płatnika przekazywanych Spółce przez Dostawcę Płatnika lub inne podmioty pośredniczące w wykonaniu Transakcji, w celu przekazania Twórcy należnych mu środków;
  18. URF - ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
  19. Ustawa - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
  20. Ustawa AML - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  21. Wymagania Prawne - wszelkie obowiązujące przepisy prawne, orzeczenia, decyzje lub inne akty, których przestrzeganie przez Spółkę wymagane jest w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

§3 Przedmiot regulaminu

Przedmiotem Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Stron oraz zasad współpracy w związku z zawartą Umową i świadczeniem przez Spółkę usług na rzecz Akceptanta, w tym w szczególności Usługi Acquiringu, w okresie obowiązywania Umowy.

§4. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy wymaga:
  1. założenia przez Twórcę profilu w Serwisie, na zasadach określonych odrębnie, w regulaminie Serwisu.
  2. podania przez Twórcę danych objętych Formularzem Identyfikacyjnym, w tym danych osobowych,
  3. przekazania przez Twórcę informacji i dokumentów wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a,
  4. pozytywnej weryfikacji tożsamości i oceny ryzyka związanego z Twórcą w ramach § 5 ust. 2 lit. a;
  5. akceptacji przez Twórcę Regulaminu i innych załączników stanowiących integralną część Umowy.
 2. Jesteśmy uprawnieni do odmowy zawarcia Umowy, w szczególności w przypadku niewypełnienia przez Twórcę wymogów Regulaminu, negatywnej weryfikacji tożsamości lub negatywnej oceny ryzyka Twórcy w ramach Procedury KYC, o której mowa w § 5.
 3. Umowa zostaje zawarta z dniem wykonania przez Twórcę wszystkich czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej. Niezwłocznie, udostępniamy Twórcy możliwość korzystania z Usługi Acquiringu, przy czym okres ten może być dłuższy w przypadku Twórcy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, co wynika z wydłużonego czasu niezbędnego na wykonanie obowiązków Spółki wynikających z Procedury KYC, o której mowa w § 5.
 4. Spółka wskazuje, że w przypadku przekroczenia przez Twórcę progu limitu transakcyjnego w wysokości 4000 zł w okresie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, konieczne będzie dokonanie dodatkowej identyfikacji i weryfikacji Twórcy i zostaniesz poproszony o podanie Nam dodatkowych danych identyfikujących i weryfikacyjnych, w ramach § 5 ust. 2 lit. b. Do momentu dokonania identyfikacji i weryfikacji zgodnie z § 5 ust. 2 lit. b, wstrzymamy świadczenie przez nas Usługi Acquiringu na czas niezbędny do dokonania obowiązków wynikających z § 5 ust. 2 lit. b.
 5. Zapewniamy Twórcy możliwość korzystania z Usługi Acquiringu, w tym nadajemy Twórcy wewnętrzny identyfikator, zapewniamy dostęp do Profilu Akceptanta, jak również dostarczamy Twórcy informacje oraz wsparcie techniczne.

§ 5 Procedura KYC

 1. Jesteśmy uprawnieni w każdym czasie, to jest przed i po zawarciu Umowy, do wykonywania działań zmierzających do identyfikacji Twórcy, weryfikacji jego tożsamości oraz oceny ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi z Twórcą, w tym w zakresie wymaganym przez Wymagania Prawne i Ustawę AML.

 2. Szczegółowe zasady rejestracji Konta Twórcy oraz weryfikacji tożsamości Twórcy określone są w Zasadach Rejestracji Twórców w buycoffee.to. dostępnych pod adresem: www.buycoffee.to/rules/registration

§6 Prawa i obowiązki stron

 1. Twórca zobowiązuje się do przekazywania Spółce prawdziwych i dokładnych danych, w tym danych osobowych oraz powiadamiania Spółki o wszelkich zmianach tych danych tak szybko, jak to możliwe, tak aby dane pozostały prawidłowe i aktualne. Twórca może przesyłać powiadomienia o zmianach danych poprzez Panel Twórcy. Twórca powinien zapewnić, aby Spółka dysponowała aktualnymi danymi kontaktowymi Twórcy oraz umożliwić stały kontakt z Akceptantem we wszystkich sprawach dotyczących wykonania Umowy.

 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Twórca poniósł szkodę wskutek niepoinformowania Spółki o zmianie danych dotyczących Twórcy zgodnie z ust.1 powyżej.

 3. Spółka udostępnia możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu Usługi Acquiringu wszystkim Płatnikom chcącym dokonać w ten sposób za zapłaty tytułem wsparcia twórczości internetowej Twórcy.

 4. Twórca zobowiązuje się do korzystania z Usługi Acquiringu na podstawie Umowy wyłącznie w celu przyjmowania zapłaty, o której mowa w ust. 3 powyżej.

 5. Spółka przekazuje Twórcy listę Transakcji przyjętych w danym dniu do realizacji, w każdym przypadku nie później niż do końca dnia, w którym Transakcja została przyjęta do realizacji, a jeśli dany dzień nie jest Dniem Roboczym - do końca następującego po nim Dnia Roboczego.

 6. Wymiana danych między Spółką a Twórcą będzie odbywać się za pośrednictwem Serwisu.

 7. Na potrzeby wykonywania Umowy, Spółka będzie wykorzystywać kanały dostarczania informacji, które zapewnią bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych i bezpieczeństwo Transakcji.

 8. Twórca ma obowiązek korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami oraz ze wszelką przekazaną Twórcy przez Spółka dokumentacją dotyczącą obsługi Serwisu. Twórca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Serwisu oraz Zasad Społeczności.

 9. Twórca ma obowiązek posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy Rachunek Bankowy z polskim numerem IBAN, służący do przyjmowania środków z tytułu wykonywanych Transakcji.

 10. Twórca zobowiązuje się pokrywać koszty wynagrodzenia Spółki w formie ustalonej pomiędzy nim a Spółką zgodnie z § 8. Wynagrodzenie może być określone w formie tabeli i opłat lub w formie indywidualnie ustalonego wynagrodzenia pomiędzy Spółką a Twórcą.[1]

 11. Twórca zobowiązuje się do współpracy ze Spółką w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Transakcjami, w szczególności poprzez dostarczanie wszelkich dostępnych dokumentów lub wyjaśnień dotyczących reklamacji Użytkowników.

 12. Każda Strona obowiązana jest do przestrzegania ustalonych procedur bezpieczeństwa. W szczególności Twórca nie może udostępniać osobom nieuprawnionym danych o Płatniku.

§ 7 Usługa acquiringu

 1. Twórca upoważnia Spółkę do przyjmowania od Płatników środków pieniężnych z tytułu darowizny udzielanej Twórcy przez Płatnika, Twórcy, w celu przekazania ich Twórcy na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Transakcje wykonywane są w walucie polskiej (PLN).

 3. Transakcje są inicjowane przez Płatnika za pośrednictwem Twórcy w oparciu o wygenerowany przez Twórcę link do płatności.

 4. Spółka przekazuje zlecenie płatnicze zainicjowane przez Płatnika za pośrednictwem Twórcy do Dostawcy Płatnika w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) Dzień Roboczy.

 5. W przypadku otrzymania przez Spółkę od Dostawcy Płatnika potwierdzenia Transakcji, Twórca zostaje automatycznie powiadomiony o prawidłowym wykonaniu Transakcji za pośrednictwem Panelu Twórcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, co jest równoznaczne z przyjęciem przez Spółkę Transakcji do realizacji.

 6. Spółka udostępnia Twórcy kwotę Transakcji na Rachunku Twórcy automatycznie po uznaniu rachunku Spółki kwotą Transakcji.

 7. Spółka prowadzi dla Twórcy ewidencję środków znajdujących się na Rachunku Akceptanta. Ewidencja środków widoczna jest dla Twórcy za pośrednictwem Profilu Akceptanta.

 8. Spółka wykonuje Transakcje poprzez zapłatę przelewem na Rachunek Bankowy Twórcy z wykorzystaniem Rachunku Twórcy (wypłaty). Strony ustalają, że chwilą dokonania wypłaty jest złożenie przez Spółkę zlecenia płatniczego do dostawcy prowadzącego rachunek dla Spółki. Spółkę nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu środków na rzecz Twórcy po złożeniu przez Spółkę zlecenia przelewu, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków spowodowane podaniem przez Twórcy nieprawidłowych lub niekompletnych danych, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Spółki.

 9. Wypłaty są dokonywane zgodnie z dyspozycją Twórcy złożoną za pośrednictwem Profilu Twórcy - w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) Dzień Roboczy od otrzymania dyspozycji Twórcy.

 10. Spółka pobiera od Twórcy wynagrodzenie, zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.

 11. Spółka udostępnia do każdego rozliczenia specyfikację płatności w formacie ustalonym w dokumentacji technicznej Serwisu, zawierającej szczegółowe dane każdej Transakcji podlegającej rozliczeniu.

 12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości jednoznacznej identyfikacji Transakcji wynikający z okoliczności, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak sposób oznaczania Transakcji przez Dostawcę Płatnika lub Instytucje Pośredniczące.

 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przetwarzaniu Transakcji wynikające z okoliczności występujących po stronie Dostawcy Płatnika, Instytucji Pośredniczących lub Akceptanta, jak również za opóźnienia wynikające z innych okoliczności, za które Spółka nie ponosi winy, w tym za okoliczności spowodowane siłą wyższą.

 14. Środki udostępniane są Twórcy na Rachunek Bankowy Twórcy wskazany przez Twórcę. Twórca może zmienić Rachunek Bankowy Twórcy za pośrednictwem Profilu Akceptanta. Rozliczenia na zmieniony Rachunek Bankowy Twórcy są dokonywane od pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym nowy Rachunek Bankowy Twórcy zostanie zaakceptowany przez Spółkę.

 15. Spółka może odmówić wykonania lub wstrzymać wykonanie Transakcji w przypadku niespełnienia wymogów określonych w Regulaminie, a także w sytuacjach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym na podstawie orzeczeń właściwych organów, bez względu na moment stwierdzenia wystąpienia przesłanek odmowy. W szczególności Spółka może odmówić wykonania lub wstrzymać wykonanie Transakcji w następujących przypadkach:

  1. powzięcia przez Spółka wątpliwości co do zgodności Transakcji z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Umowy,

  2. w przypadku negatywnej oceny ryzyka związanego z realizacją Transakcji,

  3. przyczyn związanych z bezpieczeństwem Transakcji,

  4. w związku z podejrzeniem nielegalnego wykorzystania Usług Acquiringu lub doprowadzenia przez Użytkownika do nieautoryzowanej Transakcji;

  5. w zakresie określonym w §6 ust. 2 lit. b Regulaminu – do momentu identyfikacji i weryfikacji danych podanych w Formularzu Identyfikacyjnym.

 16. Spółka powiadamia Twórcę o wstrzymaniu wykonania lub odmowie wykonania Transakcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają powiadomienie lub powiadomienie byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa.

§8 Wynagrodzenie

 1. Z tytułu świadczonej Usługi Acquiringu Spółka pobiera od Twórcy wynagrodzenie.
 2. Wynagrodzenie określone może być w formie tabeli opłat i prowizji lub w formie indywidualnie uzgodnionej z Twórcą.
 3. W przypadku ustalenia przez Spółkę tabeli opłat i prowizji („TOiP”), Spółka będzie uprawniona do zmiany TOiP w przypadku:
  1. wprowadzenia nowych, odpłatnych usług dodatkowych w ramach Regulaminu,
  2. ograniczenia obecnie świadczonych usług,
  3. zmiany profilu działalności,
  4. innych zmian rynkowych.
 4. Zmiana TOiP wprowadzana jest w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu, o którym mowa w pkt 11 Regulaminu.
 5. Prowizja jest potrącana z kwoty Transakcji należnej Twórcy.
 6. Spółka wystawia na rzecz Twórcy fakturę na kwotę stanowiącą sumę Prowizji pobranych od Twórcy w danym miesiącu. Faktury wystawiane są w cyklu miesięcznym, w każdym ostatnim dniu miesiąca. Faktury są udostępniane Twórcy do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wystawiana jest faktura.
 7. Faktury będą udostępniane w Panelu Twórcy w postaci elektronicznej. Twórca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i ich korygowanie w postaci elektronicznej.

§ 9 Obowiązywanie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Twórca może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres Spółki wskazany w § 1 Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Spółka może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Spółka może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
  1. Twórca narusza postanowienia Umowy, Regulaminu Serwisu i Zasad Społeczności
  2. Twórca podejmuje działania sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, co wpływa na sposób wykonania Umowy,
  3. Twórca przekazuje Spółce dane lub informacje niedokładne, nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym, których treść lub charakter mogło spowodować szkodę po stronie Spółce lub Twórca posługuje się sfałszowanymi, zmodyfikowanymi, podrobionymi lub fałszywymi dokumentami;
  4. Twórcy nie przedkłada na żądanie Spółki stosownych wyjaśnień, informacji lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Procedury KYC w wyznaczonym przez Spółkę terminie.
 5. Warunkiem skutecznego rozwiązania Umowy z Twórcą, jest dokonanie przez Twórcę rozliczenia Konta, tj. dokonania dyspozycji wypłaty zgromadzonej na Koncie Twórcy kwoty uzyskanego Wsparcia na rachunek bankowy podany przez Twórcę.

§10 Zmiany regulaminu

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. wprowadzenia nowych lub uchylenia bądź zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym usług świadczonych Twórcy przez Spółkę na podstawie Regulaminu,
  2. rozszerzenia, zmiany lub ograniczenia funkcjonalności usług, zmiany zasad korzystania z usług przez Akceptanta, wprowadzenia nowych usług, rezygnacji z wykonywania niektórych czynności będących przedmiotem usług świadczonych Akceptantów;
  3. wydania orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów administracji publicznej wpływających na postanowienia Regulaminu.
  4. zmiany stanu prawnego skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  5. wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Nas aktu przez organ administracji publicznej skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
 2. O zmianie Spółka informuje Twórcy wiadomością poczty elektronicznej. Zmiana wchodzi w życie z momentem określonym przez Spółkę, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia wysłania przez Spółkę wiadomości zawierającej informacje o zmianie Regulaminu. Twórca jest związany nowym brzmieniem zmienionego Regulaminu, jeżeli po otrzymaniu informacji o zmianach nie wypowiedział Umowy przed określonym przez Spółkę momentem wejścia w życie zmian. Zmiany obejmują wszystkie czynności, których dokonywanie wynika z Regulaminu, w tym czynności rozpoczęte przed wejściem zmian w życie, chyba że Spółka wyraźnie zastrzegła inaczej.

§ 11 Reklamacje

 1. Reklamację dotyczącą usług świadczonych na podstawie Regulaminu możesz złożyć:
  1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Spółki albo przesyłką pocztową na adres: Coffee Media Sp. z o.o., ul. Akacjowa 4/A105, 62-002 Suchy Las
  2. ustnie – telefonicznie – po zamówieniu rozmowy przez składającego reklamację, za pomocą dedykowanego formularza udostępnionego przez Spółkę;
  3. elektronicznie na adres e-mail info@buycoffee.to
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
  1. podstawy zgłoszenia reklamacji,
  2. adres do korespondencji, a jeżeli wnioskujesz o udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej.
 3. Jesteś zobowiązany udzielić nam wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych ze zgłoszoną reklamacją, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Wszelkie wyjaśnienia powinny być przekazywane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15 Dni Roboczych, termin ten może być wydłużony do 35 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji, przy czym w takim przypadku wyjaśnimy przyczynę opóźnienia, wskażemy okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz określimy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 35 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminów wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A.
 5. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w postaci papierowej lub po uzgodnieniu z Tobą, pocztą elektroniczną.
 6. Jeżeli reklamację składa Twórca będący konsumentem, przysługuje mu możliwość skorzystania z następujących postępowań w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich:
  1. postępowania przed Rzecznikiem Finansowym na zasadach określonych w URF. Szczegółowe informacje na temat postępowania przez Rzecznikiem Finansowym, w tym o zasadach rozwiązywania sporu, dostępne są na stronie www.rf.gov.pl,
  2. postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego dostępnym na stronie internetowej www.knf.gov.pl, w którym Klient może znaleźć szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporu, przy czym warunkiem skorzystania z postępowania jest wyrażenie odrębnej zgody przez każdą ze stron sporu.

§ 12 Odpowiedzialność

 1. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Twórcy wobec Płatników.

 2. Twórca odpowiada za wszelkie straty lub oszustwa wynikające z tego, że Twórca nie poinformował niezwłocznie Spółki o zmianach danych Twórcy wskazanych przy zawieraniu Umowy lub danych kontaktowych. Twórca ponosi taką samą odpowiedzialność w przypadku podania fałszywych lub niedokładnych danych przy zawieraniu Umowy.

 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wskazania przez Twórcy niewłaściwych danych związanych z Transakcją, w szczególności kwoty Transakcji.

 4. Odpowiedzialność Spółki wobec Twórcy w zakresie, w jakim nie jest wyłączona zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, ogranicza się do rzeczywistych strat.

 5. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nieautoryzowanych Transakcji, naruszenia bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa danych, nienależytego wykonania lub niewykonania Transakcji lub Umowy, Twórca jest zobowiązany zgłosić te okoliczności Spółka niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od momentu, w którym Twórca stwierdził takie zdarzenie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić takie zdarzenie bądź od dnia obciążenia Rachunku Twórcy albo dnia w którym Transakcja miała być wykonana. Jeżeli Twórca nie dokona powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym we wskazanym powyżej terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych, roszczenia względem Spółki z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji wygasają. Nieprawidłowości, o których mowa w niniejszym punkcie, Twórca zgłasza wiadomością poczty elektronicznej na adres info@buycoffee.to.

 6. Odpowiedzialność Spółki jest całkowicie wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji wynika z działania siły wyższej lub zastosowania przepisów prawa.

 7. W przypadku, w którym Spółka zidentyfikuje po stronie Twórcy naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa, w szczególności Ustawy lub Ustawy AML lub po stronie Spółki wystąpi jakikolwiek błąd techniczny, Spółka zastrzega sobie prawo do zainicjowania transakcji zwrotnej na rzecz Płatnika. W przypadku wystąpienia błędnej kwoty darowizny, Spółka nie dokonuje zwrotów.

 8. Zwroty darowizn przekazanych za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy realizowane są za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy, któremu Spółka przekazuje odpowiednie zlecenie płatnicze.

 9. W przypadku, w którym Twórca dokona wypłaty środków, a pozostała w Panelu Twórcy kwota nie będzie wystarczająca do dokonania zwrotu, Spółka kontaktuje się z Twórcą celem ustalenia zasad zwrotu.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny do pobrania w Serwisie.

 2. O ile w Regulaminie nie wskazano wyraźnie inaczej, w trakcie wykonywania Umowy będziemy komunikować się z Tobą pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość Twórca ponosi zgodnie z taryfą swojego operatora.

 3. Jeśli jakiekolwiek warunki lub postanowienia Umowy okażą się z jakiegokolwiek powodu nieważne lub nieskuteczne w całości lub w części, pozostałe warunki i postanowienia Umowy pozostają w mocy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zobowiązują się zastąpić postanowienia nieważne lub bezskuteczne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełnić cel Umowy.

 4. Do Umowy nie stosuje się przepisów Ustawy, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami Ustawy. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie pozostałe przepisy prawa z wyjątkiem wyłączonych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.

 5. Umowa zawierana jest w języku polskim. W okresie obowiązywania Umowy Strony porozumiewają się w języku polskim.

 6. Umowa, w tym stosunki pomiędzy Akceptantem a Spółką przed zawarciem Umowy oraz zawarcie i wykonanie Umowy podlegają prawu polskiemu.

 7. Umowa zawierana jest wyłącznie z Akceptantem. Twórca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, przenosić praw ani obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.

 8. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową i korzystaniem z Usługi Acquiringu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2024 r.

Napotkaliśmy problemy z aplikacją serwerową. Korzystanie z niektórych funkcjonalności może być utrudnione.