Regulamin korzystania ze strony internetowej buycoffee.to

§1 Definicje

 1. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis (stronę WWW) i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera);

 2. Dane Osobowe - gromadzone w Serwisie przez Coffee Media w ramach rejestracji (dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym) oraz w czasie późniejszego korzystania z Serwisu, informacje oraz dane osobowe Użytkownika, przetwarzane przez Coffee Media w celu prawidłowego świadczenia Usług bądź w innym celu prawnie dopuszczalnym. Szczegółowe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu;

 3. Darowizna - środki pieniężne przekazywane Twórcy przez Użytkownika Serwisu;

 4. Działalność - działalność związana z tworzeniem treści dostępnych w Internecie, których autorem jest Twórca;

 5. Konto - indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego może on dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

 6. Konto Twórcy - Konto określone w § 6 niniejszego Regulaminu;

 7. Materiały - wszelkie dane i treści opublikowane lub w inny sposób zamieszczone w Serwisie przez Twórcę, które widoczne są dla Wspierających i których właścicielem jest Twórca;

 8. Coffee Media - podmiot będący właścicielem Serwisu i świadczący Usługi w Serwisie – Coffee Media Sp. z o.o., NIP 782-28-89-658, która jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);

 9. Operator Płatności - przedsiębiorstwo odpowiedzialne za niezależny od Coffee Media system płatności internetowych, umożliwiający dokonywanie płatności pomiędzy Wspierającym i Twórcą;

 10. Profil Twórcy - indywidualny profil Twórcy, zawierający m.in. Materiały oraz informacje o Twórcy i jego twórczości;

 11. Regulamin - niniejszy Regulamin;

 12. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu Danych Osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu;

 13. Serwis - portal internetowy dostępny na pod adresem www.buycoffee.to, do którego prawa przysługują Coffee Media;

 14. Twórca - każdy Użytkownik Serwisu posiadający Konto Twórcy i prowadzący Działalność;

 15. Umowa - umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Coffee Media oraz Użytkownikiem;

 16. Umowa darowizny - umowa zawierana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu między Twórcą a Wspierającym, polegająca na bezpłatnym świadczeniu pieniężnym Wspierającego na rzecz Twórcy;

 17. Usługi - świadczenia Coffee Media polegające na zapewnieniu prawidłowej pracy Serwisu, w tym w szczególności udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do prezentacji swojej Działalności, w tym możliwości przekazywania Darowizny pomiędzy Użytkownikami;

 18. Użytkownik - każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Coffee Media nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego;

 19. Wspierający - podmiot, który przekazuje wybranemu przez siebie Twórcy Darowiznę.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest platformą internetową umożliwiającą kojarzenie Użytkowników poszukujących wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie Działalności (Twórców) oraz Użytkowników chcących takiego wsparcia udzielić (Wspierających).

 2. Buycoffee.to nie jest organizatorem zbiórek środków pieniężnych, a jedynie narzędziem umożliwiającym Twórcom ich publikowanie, a Wspierającym - dokonywanie wpłat.

 3. Coffee Media w ramach funkcjonalności Serwisu świadczy usługi płatnicze w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z póżń. zm tj. dnia 28 września 2017 r.), dalej „UUP".

 4. Usługi płatnicze, które Coffee Media świadczy we współpracy ze spółką Krajowy Integrator Płatności z siedzibą w Poznaniu (61-894) przy pl. Andersa 3, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579 i za pośrednictwem świadczonych przez nią usług płatniczych, polegają na udostępnieniu użytkownikom możliwości korzystania z obsłudze użytkowników przez dostarczanie i utrzymywanie dla nich wirtualnych rachunków płatniczych, które mogą być zasilane darowiznami przez Wspierających na rzecz Twórców, oraz obsłudze Twórców przez umożliwienie im otrzymywania wpłat od Wspierających z wykorzystaniem narzędzia tzw. bramki płatności Coffee Media, a także umożliwienie realizowania wypłat zgromadzonych przez Twórców środków (na ich osobiste rachunki bankowe).

 5. Coffee Media oświadcza, że posiada zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Małej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 marca 2023 r., nr wpisu do rejestru: MIP196/2023. Działalność Coffee Media podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Coffee Media mieszczącej się w Suchym Lesie, a także na stronie internetowej www.buycoffee.to/rules - w wersji elektronicznej.

 7. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu, odpowiedzialność Coffee Media oraz Użytkowników, zasady świadczenia i korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu oraz prawne i techniczne warunki korzystania z Serwisu.

 8. Każdy ma możliwość zapoznania się nieodpłatnie z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy.

 9. Każdy jest zobowiązany dokładnie zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.

 10. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.

 11. Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Użytkownikiem. Dokonanie rejestracji oraz utworzenie Konta wymaga zapoznania się Użytkownika z treścią Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o akceptacji wskazanych w nim zasad.

 12. Nazwa Serwisu, kod strony, zasady działania, logo, wygląd graficzny, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i są własnością Coffee Media.

§3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika:

  1. połączeniem z siecią Internet,
  2. posiadaniem odpowiednich urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet,
  3. posiadaniem aktywnego konta poczty e-mail,
  4. posiadaniem przeglądarki internetowej, pozwalającej na korzystanie z Serwisu, w tym obsługę szyfrowanych połączeń SSL.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

 3. Wszelkie Materiały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie są jawne i mogą być podane do publicznej wiadomości w ramach Serwisu.

 4. Z chwilą zamieszczenia przez Twórcę w Serwisie Materiałów podlegających ochronie jako przedmiot prawa autorskiego, Twórca udziela Coffee Media bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie ich w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również, w celach marketingu i promocji działalności Serwisu oraz Działalności Twórcy - poprzez publiczne udostępnianie ww. Materiałów w Serwisie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 5. Twórca wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Coffee Media jego wizerunku, wysokości otrzymanych Darowizn oraz informacji na temat jego Działalności w materiałach promocyjnych i marketingowych.

 6. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Materiały, własny wizerunek oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy, wyraża zgodę na wgląd w te Materiały i dane przez innych Użytkowników i Coffee Media, w tym na udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 7. Coffee Media ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe, które stanowią integralną część Serwisu.

 8. W ramach Serwisu niedozwolone jest:

  1. korzystanie z Serwisu w sposób naruszający bądź zmierzający do naruszenia obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu,

  2. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Coffee Media lub Użytkownika, mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności niszczenie, zmianę, usuwanie, utrudnianie dostępu do Konta,

  3. zamieszczanie treści upokarzających, obrażających, poniżających, wulgarnych, erotycznych oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji,

  4. umieszczanie Materiałów, które szerzą propagandę lub ideologie uznane w Polsce za niekonstytucyjne,

  5. wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania niezamówionych informacji reklamowych lub marketingowych (spam),

  6. naruszanie praw autorskich przysługujących Coffee Media lub Użytkownikom,

  7. podawanie lub podszywanie się pod innego Użytkownika,

  8. kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści Serwisu, w części bądź całości, bez uzyskania uprzedniej zgody Coffee Media,

  9. automatyczne pobranie informacji z Serwisu, np. za pomocą skryptów.

§4 Rejestracja

 1. Rejestracja i posiadanie konta nie jest wymagane, aby dokonać wpłaty na rzecz Twórcy. Założenie konta przez Wspierającego pozwala mu na pełne korzystanie z funkcjonalności Serwisu, przeznaczonych dla tego rodzaju Konta.

 2. W celu otrzymania statusu Twórcy niezbędna jest rejestracja i posiadanie Konta przez Użytkownika.

 3. Konto zakładane jest przez Użytkownika samodzielnie, poprzez rejestrację w Serwisie. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Serwisu www.buycoffee.to.

 4. Rejestracja oraz założenie Konta jest bezpłatne. Rejestracja w Serwisie wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, w tym z Polityką Prywatności i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki.

 5. Przed założeniem Konta Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju zakładanego Konta - Twórcy lub Wspierającego.

 6. Założenie Konta Wspierającego lub dokonanie przez Wspierającego wpłaty bez rejestracji Konta w Serwisie wymaga podania następujących danych:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail.
 7. Założenie Konta Twórcy wymaga zaakceptowania wymaganych zgód oraz uzupełnienia formularza rejestracyjnego o dane w nim wskazane.

 8. Od Twórcy-osoby fizycznej, celem identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości, pobierane są następujące dane:

  1. imię i nazwisko,
  2. obywatelstwo,
  3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia,
  4. rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
  5. miejsce zamieszkania/pobytu,
  6. PESEL (lub data urodzenia w razie jego braku) oraz państwo urodzenia,
  7. nazwa (firma), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
  8. oświadczenie ws. statusu PEP oraz Beneficjentów rzeczywistych.
 9. Od Twórcy-osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, celem identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości, pobierane są następujące dane:

  1. nazwa (firma),
  2. forma organizacyjna,
  3. adres siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
  4. NIP, a w przypadku jego braku – państwo rejestracji, nazwa właściwego rejestru oraz numer i data rejestracji,
  5. w odniesieniu do osoby reprezentującej takiego Twórcę również następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
   3. oświadczenie ws. Beneficjentów rzeczywistych oraz ich statusu PEP.
 10. Tożsamość Twórcy jest weryfikowana na podstawie powyższych danych w toku współpracy.

 11. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości użytkowników przeprowadzana jest we współpracy z Authologic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-482), ul. Sklepowa 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000851095, NIP: 5223186837.

 12. Oświadczenia ws. Beneficjentów rzeczywistych oraz statusu PEP składane są:

  1. w przypadku osób fizycznych – w formie elektronicznego formularza,
  2. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych:
  3. w formie korespondencji tradycyjnej – kierując wypełniony i podpisany ręcznie formularz na adres Coffee Media,
  4. załączając skan wypełnionego i podpisanego ręcznie formularza w formularzu rejestracyjnym.
 13. Aby założyć Konto, należy być osobą pełnoletnią, jednak osoby niepełnoletnie (powyżej 13. roku życia) mogą założyć Konto tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego. Coffee Media zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Użytkownik nie przedstawi takiego dokumentu, Coffee Media zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do chwili przedstawienia dokumentu.

 14. Użytkownik otrzyma dostęp do swojego Konta po łącznym spełnieniu następujących warunków:

  1. poprawne wypełnienie formularze rejestracyjnego,
  2. spełnienie wymogów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także zakreślonych przez Coffee Media w Regulaminie, w tym przede wszystkich wymogów związanych z koniecznością weryfikacji tożsamości Użytkownika.
 15. Na potwierdzenie skutecznego założenia Konta (zawarcia Umowy), Użytkownik otrzyma stosowną informację na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 16. Aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu i otrzymywać Darowizny, Twórca zobowiązany jest uzupełnić w Serwisie swoje dane adresowe oraz link, pod którym zaprezentowana jest jego Działalność (np. link do bloga, profilu w mediach społecznościowych). Po wykonaniu tej czynności, link do strony transakcyjnej Twórcy będzie aktywny i Twórca będzie mógł otrzymywać Darowizny.

 17. Do jednego Twórcy może być przypisane tylko jedno Konto, zarejestrowane przy użyciu prawdziwych danych. Do jednego konta może być przypisana większa liczba adresów URL na których dokonywana może być płatność. Wszelkie nadużycia będą weryfikowane ze skutkiem blokady Konta przy stwierdzeniu nieprawidłowości.

 18. Użytkownik korzystając z Serwisu może posługiwać się nazwą użytkownika, którą podał podczas rejestracji. Login nie może być wulgarny, obraźliwy, naruszać dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.

 19. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny nie może podawać Danych Osobowych innych Użytkowników bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.

 20. Pracownicy Serwisu każdorazowo weryfikują podane przez Użytkownika podczas rejestracji Dane Osobowe. Podanie nieprawdziwych Danych Osobowych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 21. Coffee Media może tworzyć nowe funkcjonalności Serwisu oraz zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, co nie stanowi zmiany Umowy.

 22. Przeglądanie treści powszechnie udostępnionych przez Coffee Media za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z Usługi wymaga założenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

§5 Warunki i zasady świadczenia Usług oraz Wynagrodzenie Coffee Media

 1. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie Umowy zawieranej przez Coffee Media z Użytkownikiem.

 2. Z chwilą skutecznego założenia Konta w Serwisie, zgodnie z instrukcją wskazaną w §4 Regulaminu, dochodzi do zawarcia Umowy w formie elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem a Coffee Media, której przedmiotem są Usługi i usługi płatnicze świadczone przez Coffee Media w ramach Serwisu, na warunkach określonych w przepisach prawa i w niniejszym Regulaminie.

 3. Coffee Media pośredniczy w zawarciu Umowy darowizny poprzez działalność i funkcjonalność Serwisu, nie jest jednak stroną umowy darowizny zawartej poprzez dokonanie wpłaty rzecz danego Twórcy.

 4. Twórca zgadza się na przyjmowanie w jego imieniu przez Coffee Media wpłat Darowizn i dokonywanie wypłat zgromadzonych Darowizn. Zgromadzone wpłaty przechowywane będą przechowywane na rachunku płatniczym prowadzonym dla Coffee Media przez Operatora płatności aż do momentu ich wypłaty. W stosunku do jednego Twórcy, na rachunku nie może znajdować się jednak Darowizna opiewająca na kwotę przewyższającą równowartość 2.000 euro. Po przekroczeniu progu zastrzeżonego w zdaniu poprzedzającym, kwota Wsparcia, która po wpływie na rachunek płatniczy prowadzony dla Twórcy przekroczyłaby oznaczony powyżej próg, zostaje automatycznie zwrócona do Wspierającego, który ją przekazał – w razie, gdy Twórca nie ma przypisanego do swojego Konta osobistego rachunku bankowego.

 5. Po zgromadzeniu środków od Wspierających dla Twórcy na rachunku bankowym Operatora płatności prowadzonym dla Coffee Media, Twórca, zgodnie z warunkami umowy z Coffee Media, dokonuje zlecenia wypłaty przez wybranie elektronicznego przycisku wypłaty w systemie i określenia parametrów wypłaty (kwota). Wszelkie działania, tj. zarówno wpłaty, jak i wypłaty z rachunku, odzwierciedlane będą w systemie informatycznym Coffee Media w odniesieniu do rachunku płatniczego prowadzonego dla Coffee Media przez Operatora płatności i wpłacanych tam Darowizn dla poszczególnych Twórców.

 6. W trakcie zlecania wypłaty system informatyczny Coffee Media może wymagać uwierzytelnienia dwuskładnikowego poprzez podanie:

  1. hasła do konta Twórcy na buycoffee.to;
  2. kodu weryfikacyjnego przesłanego na adres e-mail Twórcy w momencie zlecenia wypłaty.
 7. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika, który nie posiada statusu Twórcy, w szczególności możliwość korzystania przez niego z Serwisu, założenie i prowadzenie Konta oraz przekazywanie Darowizn na rzecz Twórcy, są bezpłatne, chyba, że Użytkownik zdecyduje się na przekazanie Dobrowolnej Opłaty na rzecz Coffee Media zgodnie z § 7 ust. 3.

 8. Część usług świadczonych na rzecz Twórcy, w tym możliwość korzystania przez niego z Usług odbywających się na platformie Serwisu, ma charakter odpłatny.

 9. Za świadczenie Usług płatniczych na rzecz Twórców, określonych w niniejszym Regulaminie, Coffee Media pobiera wynagrodzenie stanowiące 10% wartości uzyskanych przez danego Twórcę Darowizn. Wymagalność prowizji ma miejsce z momentem zapłaty na rzecz Twórcy.

 10. Coffee Media jest zobowiązane do wystawienia faktury za pobierane Wynagrodzenie Coffee Media najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wyświadczenia Usługi. Faktury dostępne będą do pobrania na Koncie Twórcy bądź przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji.

§6 Szczególne zasady działania Konta Twórcy

 1. Profil Twórcy podlega weryfikacji merytorycznej i formalnej przez Coffee Media pod względem zgodności z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Coffee Media zastrzega sobie prawo do kontroli zawartości każdego Konta Użytkownika w zakresie przestrzegania przez niego zasad Regulaminu, w szczególności czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593, z późn. zm.). W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub nieuzyskania wyjaśnień ze strony Użytkownika, jego Konto może być zawieszone lub usunięte.

 2. Od momentu aktywacji Konta Twórcy, Użytkownikowi przysługuje status Twórcy oraz funkcjonalności przypisane do Konta Twórcy, w szczególności możliwość otrzymywania Darowizn od Użytkowników.

 3. Uzyskanie statusu Twórcy oznacza zgodę Twórcy na otrzymywanie od Użytkowników Wsparcia w formie darowizny.

 4. Celem profilu Twórcy jest zaprezentowanie opisu Działalności Twórcy, który ma zachęcić Wspierających do przekazywania darowizn na rzecz wsparcia jego Działalności.

 5. Aby móc wypłacać zgromadzone Darowizny, Operator płatności jest w imieniu Coffee Media zobowiązany przeprowadzić weryfikację rachunku bankowego należącego do Twórcy poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1,00 PLN. Wszelkie szczegóły dotyczące sposobu dokonania przelewu weryfikacyjnego zostaną przesłane na adres mailowy Twórcy po zainicjowaniu przez niego procesu weryfikacji w panelu Konta Twórcy. W przypadku niezgodności danych z rachunku z Danymi Osobowymi Twórcy, Coffee Media odmówi uwzględnienia wskazanego przez Twórcę rachunku bankowego, co może skutkować rozwiązaniem Umowy. Kwota weryfikacyjna 1,00 zł zasila rachunek płatniczy Twórcy.

§7 Wsparcie dokonywane przez Wspierających

 1. Użytkownik w ramach Serwisu może wybrać jednego lub większą liczbę Twórców oraz zdecydować o chęci Wspierania ich Działalności poprzez jednorazowe przekazywanie środków pieniężnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. W chwili stwierdzenia przez Coffee Media poprawnego dokonania płatności przez Wspierającego, Twórcy przekazywana jest w Serwisie automatycznie informacja o dokonaniu zapłaty przez Wspierającego.

 3. Do zawarcia Umowy darowizny pomiędzy Wspierającym oraz Twórcą dochodzi z chwilą zakończenia transakcji realizowanej przez Wspierającego.

 4. Wspierający może zdecydować się na doliczenie do płatności Dobrowolnej Opłaty na rzecz Coffee Media w wybranej wysokości, która również traktowana jest jako darowizna.

 5. Użytkownikowi udostępnione są w Serwisie dane o środkach zebranych i możliwych do wypłaty oraz dane o wpłatach, data finalizacji, metoda płatności, łączna kwota wpłaty, wartość prowizji oraz wartość do wypłaty.

 6. Coffee Media będzie potwierdzał i przekazywał do Serwisu Użytkownika płatności Wspierających o zidentyfikowanym numerze Transakcji oraz w kwocie odpowiadającej wartości Transakcji.

 7. Coffee Media nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości jednoznacznej identyfikacji płatności wynikającej z okoliczności, za które Coffee Media nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Wypłata środków finansowych następuje na wniosek Użytkownika złożony w formie elektronicznej Coffee Media, poprzez kliknięcie w panelu Użytkownika w przycisk "wypłać".

 9. Środki finansowe wypłacane są Użytkownikowi w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu stosownego wniosku.

 10. Po złożeniu powyższego wniosku wypłaty Użytkownik może wygenerować w Serwisie raport od dnia ostatniej wypłaty, w którym widoczne będą ID wpłaty, data finalizacji, metoda płatności, łączna cena, wartość prowizji oraz wartość do wypłaty.

 11. Środki finansowe zgromadzone w ramach Konta Użytkownika są przekazywane na wskazany rachunek bankowy Użytkownika:

  1. Po zleceniu wypłaty przez Użytkownika,
  2. Automatycznie, po rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług.
 12. Aby ograniczyć możliwość wystąpienia transakcji rodzących ryzyko, Coffee Media wdrożyło następujące procedury:

  1. Jednorazowo nie można wykonać transakcji wyższej niż 1.500 zł, a w odniesieniu do transakcji powiązanych 15.000 euro. (transakcja, której równowartość przekracza 15.000 euro, przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały celowo podzielone na operacje o mniejszej wartości)

  2. Jeżeli Twórca w ciągu jednego dnia otrzyma Wsparcie w wysokości 8.000 zł, następuje automatyczna blokada otrzymania przez Twórcę kolejnego Wsparcia.

  We wskazanych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do dodatkowego zweryfikowania wykonanych transakcji, Twórcy oraz Wspierających w celu oceny ryzyka.

  1. Tytułem świadczenia usług płatniczych Coffee Media pobiera wynagrodzenie prowizyjne (Prowizja) w zależności od kwoty wpłaconej przez Wspierającego.

  2. Opłata prowizyjna każdocześnie obciąża Użytkownika. Kwoty należne Coffee Media od Użytkownika płatne są przez potrącenie wierzytelności Coffee Media z wierzytelnością Użytkownika wobec Coffee Media.

  3. Użytkownik upoważnia Coffee Media do pobrania wpłaty od Wspierającego oraz dokonania potrącenia przynależnego mu wynagrodzenia.

  4. Coffee Media przekaże Użytkownikowi środki finansowe w wysokości sumy otrzymanych wpłat w okresie rozliczeniowym 1-miesięcznym (w ciągu 3 dni roboczych od końca miesiąca kalendarzowego) lub w innym okresie wskazanym przez Użytkownika Coffee Media i zaakceptowanym przez Coffee Media, pomniejszonej o należną Coffee Media Prowizję, po złożeniu przez Użytkownika wniosku o wypłatę środków finansowych. Spełnienie zobowiązania na rzecz Użytkownika przez Coffee Media następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Coffee Media.

  5. Coffee Media wystawi Fakturę VAT obejmującą naliczone w okresie obrachunkowym Prowizje (w przypadku Użytkownika będącego konsumentem na jego żądanie). Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu w nieedytowalnym formacie elektronicznym i jej przesłanie w postaci elektronicznej.

 13. Coffee Media może odmówić realizacji płatności od Wspierającego niespełniającej wymogów określonych w Umowie, a także w sytuacjach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bez względu na moment stwierdzenia zaistnienia przesłanek odmowy. Coffee Media może odmówić realizacji płatności w szczególności w następujących przypadkach:

  1. powzięcia przez Coffee Media wątpliwości co do zgodności płatności z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub przeznaczeniem Serwisu,

  2. w przypadku negatywnej oceny ryzyka związanego z realizacją płatności,

  3. gdy płatności otrzymane przez Coffee Media nie mogą zostać zidentyfikowane ze względu na brak wymaganych informacji.

 14. W przypadku odmowy przez Coffee Media realizacji płatności od Wspierających, Coffee Media powiadomi Użytkownika w najbliższym możliwym terminie o odmowie oraz - jeżeli to możliwe - o przyczynach odmowy, które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy przepisów prawa.

 15. W przypadku:

  1. powzięcia przez Coffee Media uzasadnionego podejrzenia, w szczególności otrzymania zgłoszenia od uprawnionych organów oraz innych podmiotów dotyczących naruszenia lub łamania przez Użytkownika przepisów prawa lub Umowy lub Regulaminu, lub też wykorzystywania przez podmioty trzecie działalności Użytkownika do naruszenia lub łamania przepisów prawa,

  2. powtarzającej się negatywnej oceny płatności lub Użytkownika przez system monitoringu Coffee Media,

  3. zajścia przesłanek określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  Coffee Media jest uprawniony wedle swojego wyboru:

  1. wstrzymać natychmiastowo przyjmowanie do realizacji lub realizowanie płatności lub określonego rodzaju płatności,

  2. wstrzymać przekazywanie Użytkownikowi środków,

  3. dokonać blokady Konta Użytkownika i rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 16. Wstrzymanie przyjmowania do realizacji lub realizowania płatności lub określonego rodzaju płatności oraz wstrzymanie przekazywania Użytkownikowi płatności trwa do stwierdzenia przez Coffee Media ustania przyczyn tych zdarzeń.

 17. O wstrzymaniu przyjmowania do realizacji lub realizowania płatności lub określonego rodzaju płatności lub wstrzymaniu przekazywania Użytkownikowi płatności Coffee Media informuje Użytkownika, chyba że przepis prawa lub orzeczenie właściwego organu zakazuje powiadomienia.

 18. Płatność Twórcy przez Wspierającego za pośrednictwem Serwisu może zostać zakwestionowana przez Wspierającego względnie podważona z innych przyczyn, skutkując obowiązkiem zwrotu Wpłacającemu kwoty zapłaty zgodnie z postanowieniami umowy Wspierającego z Operatorem płatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o usługach płatniczych.

 19. W razie uwzględnienia przez Operatora płatności przyczyn skutkujących obowiązkiem zwrotu Wpłacającemu zapłaty dokonanej z użyciem Serwisu i nieuwzględnienia ewentualnego odmiennego stanowiska Użytkownika, a następnie zwrotnego obciążenia Coffee Media kwotą płatności, Użytkownikowi nie przysługuje zapłata za tę płatność bez względu na przyczyny zwrotu, a otrzymana wcześniej podlega zwrotowi. Zwrot następuje poprzez potrącenie wierzytelności Coffee Media o zwrot z wierzytelnością Użytkownika wobec Coffee Media o zapłatę z tytułu innych płatności, względnie wpłacenie brakującej kwoty na rachunek bankowy Coffee Media w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania od Coffee Media wezwania do zapłaty.

§8 Sposób dokonywania płatności oraz wypłaty środków

 1. W ramach Serwisu Coffee Media tworzy i udostępnia Użytkownikom informacje niezbędne do przekazywania Darowizn na rzecz Twórców (dokonywanie płatności).

 2. Darowizny, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Twórcą oraz Wspierającym, przekazywane są Twórcy na jego zlecenie zgodnie z §8 pkt. 6-8 Regulaminu za pomocą systemu informatycznego Operator Płatności. Dane Operator Płatności, obsługującego Serwis dostępne są na stronie internetowej Serwisu www.buycoffee.to.

 3. Wspierający wyraża zgodę na przekazanie Darowizn Twórcy przy użyciu systemu płatności należącego do Operator Płatności.

 4. Wspierający wyraża zgodę na przekazanie Darowizn Twórcy przy użyciu systemu płatności należącego do Operator Płatności.

 5. Twórca posiada dostęp do środków zgromadzonych w ramach Darowizn, na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa.

 6. Twórca zgłasza do Coffee Media, które następnie przekazuje tą informację Operatorowi płatności, zlecenie wypłaty środków przy użyciu funkcjonalności „Zgłoś wypłatę" dostępnej w panelu administracyjnym Twórcy. Po zgłoszeniu Operator płatności zleca wypłatę na wskazany, uprzednio zweryfikowany rachunek bankowy.

 7. Warunkiem zgłoszenia wypłaty jest posiadanie umowy rachunku bankowego zawartej z bankiem prowadzącym działalność na terenie Polski na podstawie Prawa Bankowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 128).

 8. Twórcy przysługuje jedna darmowa wypłata środków w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna wypłata środków w danym miesiącu kalendarzowym wiąże się z opłatą 6,90 zł dla Twórcy, należną w momencie zlecenia wypłaty środków.

 9. Wysokość wsparcia uzyskiwanego przez Twórcę może być widoczna dla każdego Użytkownika oraz Osób Trzecich na Koncie Twórcy, na co Twórca wyraża zgodę.

 10. Coffee Media oraz Operator Płatności w ramach obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.) zastrzega sobie prawo do rejestrowania transakcji dokonywanych w ramach Serwisu. Coffee Media w celu potwierdzenia tożsamości Twórcy może żądać od niego:

  1. wykonania płatności testowej z rachunku bankowego należącego do Twórcy;

  2. udostępnienia dokumentu tożsamości;

  3. potwierdzenia w inny sposób tożsamości Twórcy.

 11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane Twórcy nie są zgodne ze stanem faktycznym lub rachunek bankowy na którym dokonywana jest transakcja nie należy do Twórcy, Coffee Media (działając w imieniu Operatora płatności) wezwie Twórcę do potwierdzenia prawdziwości danych osobowych Twórcy , a w przypadku braku potwierdzenia danych podanych przez Twórcę może odmówić dokonania transakcji oraz usunąć Konto Użytkownika.

 12. Coffee Media lub Operator Płatności mogą odmówić przekazania Twórcy Darowizn w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez nich zasad Regulaminu, w szczególności może naruszać postanowienia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.).

 13. W sytuacji określonej w §8 pkt. 12 Darowizny mogą być zwrócone na rachunki Wspierających za pomocą systemu Operatora płatności.

 14. W przypadku kiedy zwrot środków nie będzie możliwy, po 90 dniach zostaną one przekazane na rachunek techniczny Coffee Media w oczekiwaniu na kontakt ze strony Wspierającego.

 15. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Użytkownikami a Coffee Media prowadzone są w walucie obsługiwanej przez Serwis. Wykaz walut obsługiwanych przez Serwis podawany jest do wiadomości Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

§9 Odpowiedzialność

 1. Coffee Media jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie usług, w tym usług płatniczych, w szczególności udostępnianie w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników do prezentowania Materiałów oraz umożliwienie przekazywania środków pieniężnych w ramach Darowizn pomiędzy Wspierającym i Twórcą.

 2. Operator Płatności jest podmiotem odpowiedzialnym wyłącznie za prawidłową realizację płatności wynikających z umów zawieranych pomiędzy Wspierającym i Twórcą (obsługa płatności).

 3. Stronami umowy, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu są wyłącznie Wspierający i Twórca. Strony zawartej umowy są odpowiedzialne względem siebie za wykonanie zobowiązań oraz spełnienie roszczeń z niej wynikających, w szczególności za przekazanie Darowizn oraz prawidłowego wykorzystania otrzymanych Darowizn. Coffee Media oraz Operator Płatności nie nadzorują prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy oraz nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności.

 4. Coffee Media oraz Operator Płatności na podstawie świadczonych na rzecz Wspierającego oraz Twórcy Usług jedynie umożliwiają zawarcie umowy pomiędzy Wspierającym i Twórcą oraz jej realizację, udostępniając na podstawie zawartej Umowy funkcjonalności Serwisu.

 5. Coffee Media, Operator Płatności oraz Wspierający nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe Twórcy z tytułu otrzymanych środków pieniężnych, w tym także odpowiedzialności określonych postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

 6. Twórca zobowiązany jest do samodzielnego obliczania oraz uiszczenia wszelkich wymaganych przepisami prawa należności publicznoprawnych, związanych z otrzymanymi za pośrednictwem Serwisu Darowiznami od Wspierających oraz świadczeniem Usług przez Coffee Media.

 7. Coffee Media oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz Osób Trzecich za jakiekolwiek treści, decyzje i działania lub zaniechania Użytkownika, w tym m.in. Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, Materiały oraz przesyłane przez Użytkownika wiadomości.

 8. Coffee Media oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za treści Użytkowników mogące naruszać prawa innych Użytkowników lub Osób Trzecich wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych j. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.).

 9. Coffee Media ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości przy realizacji płatności wyłącznie, jeżeli ponosi za nie winę. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu powyżej powstały na skutek działalności Operatora Płatności, jest on (Operator Płatności) odpowiedzialny za naprawienie wynikłej z tego tytułu szkody.

 10. Coffee Media, ze względów bezpieczeństwa lub konieczności przeprowadzenia prac technicznych, aktualizacji lub modernizacji Serwisu ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub awarii. W związku z powyższym Coffee Media nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, w tym dostępności Użytkownika do jego Konta w Serwisie, w szczególności możliwości przekazania Darowizn.

 11. Coffee Media, o ile będzie to możliwe, zobowiązuje się z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Użytkowników o planowanych przerwach bądź zakłóceniach w działaniu Serwisu, o których mowa w §9 ust. 10, a które mogą spowodować przerwy w pracy Serwisu.

 12. Coffee Media może udostępniać w Serwisie łącza do stron internetowych Użytkowników oraz Osób Trzecich. Korzystając z takich łączy opuszcza się strony Serwisu. Coffee Media nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron internetowych Użytkowników lub Osób Trzecich, dostępne tam oprogramowanie, materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Korzystając ze stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni się to na własną odpowiedzialność.

 13. Obowiązek fiskalizacji otrzymanych przez Użytkownika wpłat rozumiany w szczególności jako obowiązek obliczenia i odprowadzenia podatków według stawek obowiązujących w kraju pochodzenia Użytkownika, obowiązek rejestracji transakcji zgodnie z regulacjami podatkowymi kraju pochodzenia Użytkownika oraz wystawienie i przekazanie Wpłacającemu stosownego dokumentu potwierdzającego transakcję – obciąża wyłącznie Użytkownika.

§10 Blokada konta

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Coffee Media może:

  1. wysłać ostrzeżenie do Użytkownika z żądaniem zaniechania czynności, które naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

  2. ograniczyć wszystkie bądź wybrane funkcjonalności Konta, a. zablokować czasowo Konto, b. usunąć Konto z Serwisu, c. usunąć bezpowrotnie Konto z Serwisu, w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 2. O fakcie ostrzeżenia, ograniczenia funkcjonalności Konta, zablokowania lub usunięcia Konta, Coffee Media powiadamia Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mail podany przy rejestracji.

 3. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 11 Regulaminu.

 4. Usunięcie Konta, o którym mowa w §10 ust. 1 lit. d i e jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika.

§11 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Coffee Media w Serwisie niezgodnie z jego postanowieniami.

 2. Reklamacja powinna zostać doręczona do Coffee Media na adres poczty elektronicznej info@buycoffee.to.

 3. Reklamacja dotycząca Usług Płatniczych jest przekazywana do Operator Płatności. Coffee Media za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazuje Użytkownikowi odpowiedź Operator Płatności na złożoną reklamację.

 4. Reklamacja powinna zawierać:

  1. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,
  2. oznaczenie Użytkownika składającego reklamację,
  3. wskazanie reklamowanej Usługi lub Usługi Płatniczej,
  4. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Coffee Media przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 6. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w §11 ust. 4 nie będzie rozpatrywana przez Coffee Media.

 7. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Coffee Media.

 8. Coffee Media rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 9. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź uzyskania dodatkowych informacji, Coffee Media może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Użytkownika wraz z podaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.

 10. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Coffee Media udzieli Użytkownikowi odpowiedzi, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu.

§12 Zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji

 1. Coffee Media zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany treści Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

 2. Za ważne przyczyny, o których mowa w ust. 1, uznaje się alternatywnie:

  1. konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  2. wydanie przez sąd powszechny orzeczenia lub wydanie przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,

  3. zmianę przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Coffee Media,

  4. zmianę sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Coffee Media,

  5. poprawę przez Coffee Media bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,

  6. rozszerzenie, ulepszenie funkcjonalności Serwisu lub rezygnacja z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Serwisu.

 3. Zmiany postanowień Regulaminu Coffee Media podaje do wiadomości publicznej w formie publikacji stosownego komunikatu w Serwisie, jak również w drodze powiadomień kierowanych do Użytkowników Serwisu posiadających indywidualne Konta.

 4. Informacja o wprowadzonych zmianach oraz ich treści i zakresie zostanie podana do wiadomości publicznej na miesiąc przed ich wejściem w życie.

 5. Do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.

 6. Do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian. Sprzeciw skutkuje wygaśnięciem Umowy w dniu poprzedzającym dzień wejścia zmian w życie bez ponoszenia opłat. W przypadku niewyrażania przez Użytkownika sprzeciwu, o którym mowa wyżej, uznaje się że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę Regulaminu.

 7. Do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian. Sprzeciw skutkuje wygaśnięciem Umowy w dniu poprzedzającym dzień wejścia zmian w życie bez ponoszenia opłat. W przypadku niewyrażania przez Użytkownika sprzeciwu, o którym mowa wyżej, uznaje się że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę Regulaminu.

 8. Płatności, których realizacja została rozpoczęta przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizowane są na zasadach dotychczasowych, o ile nowe zasady nie są dla Użytkownika względniejsze.

 9. Powyższe stosuje się także do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji dla danego Użytkownika, z tym że informacja o tych zmianach zostanie podana do wiadomości Użytkownika w drodze powiadomienia kierowanego do danego Użytkownika Serwisu na jego indywidualne Konto.

 10. W przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) nie obowiązuje konieczność istnienia ważnych powodów do zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji.

§13 Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, o ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.

 2. Coffee Media może rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Na prośbę Użytkownika Coffee Media, może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, zgodnie z żądaniem Użytkownika. W przypadku Twórcy skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej może nastąpić wyłącznie po uprzednim rozliczeniu Konta Twórcy.

 4. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu a Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu, wraz z wszelkimi danymi oraz Materiałami Użytkownika umieszczonymi na Koncie.

 5. Wypowiedzenie należy złożyć poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej info@buycoffe.to. W treści wypowiedzenia należy wskazać dane identyfikacyjne Użytkownika.

 6. Coffee Media zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy zawartej z Twórcą (usunięcie Konta Twórcy), w przypadku braku logowania (braku aktywności) na Koncie Twórcy w okresie minimum 12 przypadających po sobie miesięcy. W tym celu, po uprzednim dwukrotnym poinformowaniu Twórcy za pomocą wiadomości e-mail o prawie do usunięcia Konta Twórcy, z przyczyn, o których mowa powyżej, Coffee Media przesyła Twórcy na adres e-mail podany w Serwisie wypowiedzenie Umowy, z informacją o przyczynie wypowiedzenia oraz powiadamia Twórcę o konieczności rozliczenia Konta Twórcy do czasu upływu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia o którym mowa powyżej wynosi 1 (jeden) miesiąc od daty przesłania wypowiedzenia Twórcy.

 7. Coffee Media cofnie przesłane oświadczenie o wypowiedzeniu, jeżeli Twórca w okresie wypowiedzenia przynajmniej raz zaloguje się na swoje Konto Twórcy.

 8. Coffee Media może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. W takim przypadku, o ile zachodzi konieczność Coffee Media oraz Użytkownik są zobowiązani rozliczyć Konto.

 9. Coffee Media może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Coffee Media lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 10. Coffee Media zastrzega możliwość zakończenia działalności lub przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot w każdym momencie, z dowolnego powodu oraz nie podając przyczyny.

 11. W przypadku zakończenia działalności Serwisu rozwiązaniu ulegają wszystkie Umowy oraz umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu.

 12. W przypadku zgonu Twórcy środki zostaną przekazane na zweryfikowany rachunek bankowy osoby dziedziczącej na podstawie przesłania dokumentacji notarialnej lub sądowej.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Szczegóły dotyczące możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również informacje w przedmiocie procedur dostępne są pod adresem: http://www.uokik.gov.pl.

 2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument uprawniony jest do:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Coffee Media;

  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Coffee Media, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

 2. Wszelkie pytania, opinie, wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik powinien kierować na adres poczty elektronicznej info@buycoffee.to.

 3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie miejsca prowadzenia działalności, zmianie danych teleadresowych oraz ich statusu prawnego, a także o innych zmianach mających wpływ na realizację Umowy.

 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym w zakresie świadczenia przez Coffee Media Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1907 t.j.).

 6. Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 498). Niedozwolone jest używanie Serwisu do organizowania zbiórek publicznych w rozumieniu ww. ustawy.

 7. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Coffee Media. Właściwość sądu, o której mowa w zdaniu powyżej nie dotyczy konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 t.j.).

Napotkaliśmy problemy z aplikacją serwerową. Korzystanie z niektórych funkcjonalności może być utrudnione.